Statsbudsjettet: - Kan gi økonomiske utfordringer

Tirsdag 12. oktober la regjeringen Solberg fram sitt siste statsbudsjett. Her kommer det fram en redusert økonomisk ramme for kommunesektoren. Kommunen vil se nærmere på budsjettet de kommende dagene.

- Nå skal vi se grundigere på dette de kommende dagene. Men det ser ut til at vi her får en ny og litt uventet økonomisk utfordring, da inntektsanslaget for kommunene ligger noe under det nivået som regjeringen tidligere har varslet og som kommunedirektøren har lagt til grunn for neste års budsjett i Asker. Det endelige svaret får vi først når stortinget har vedtatt statsbudsjettet, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Varslet vekst i frie inntekter i juni 

Regjeringen varslet i juni at veksten i kommunesektorens frie inntekter ville bli et sted mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2022. I forslaget til statsbudsjett i oktober legger regjeringen seg nederst på skalaen med 2 milliarder kroner.

I følge regjeringen er inntektsanslaget for 2022 noe lavere i statsbudsjettet enn i revidert nasjonalbudsjett, noe som betyr et redusert økonomisk handlingsrom enn det kommunedirektøren har lagt opp til i sitt forslag til budsjett for Asker kommune 2022. Kommunedirektøren tar utgangspunkt i rammene fra revidert nasjonalbudsjett når han utarbeider sitt forslag.

- Vi har store og omfattende oppgaver i kommunene. Vi skal sikre gode tjenester til innbyggerne nær der de bor. Vi må ha tilstrekkelig med frie midler for å videreutvikle, sikre god kvalitet og trygge tjenester også i årene framover. Vi regner med at enhver regjering både forstår og ser det behovet, sier Conradi.

Fortsatt penger til koronatiltak

Regjeringen foreslår 3,2 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og til vaksinasjon innenfor koronavaksinasjonsprogrammet i 2022. Pandemisituasjonen innebærer at befolkningen også i 2022 vil ha behov for oppfriskningsdoser og vaksiner som beskytter mot nye virusvarianter.

– Regjeringen og kommunene har gjort en formidabel innsats under pandemien. Likevel er ikke koronapandemien over enda for kommunenes del. Vi fortsetter å vaksinere og teste innbyggere i 2022, og vi er glade for at regjeringen vil dekke utgifter knyttet til dette arbeidet, sier Lene Conradi og legger til:

– Vi ser at flere barn og unge sliter som følge av den langvarige koronapandemien, og er glade for at regjeringen har satt av 100 millioner kroner til tiltak i kommunene for å styrke barn og unges psykiske helse.

Flere barnehagelærere 

Regjeringen foreslår at også at 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene skal gå til satsing på flere barnehagelærere.

Kommunene overtar fra 2022 ansvaret for barnevernet, og regjeringen foreslår å fordele halvparten av den samlede kompensasjonen på 1,3 milliarder for disse oppgavene i 2022 og 2023.

Viktige veiprosjekter prioriteres

Regjeringen har prioritert viktige veiprosjekter i Asker som E134 Oslofjordforbindelsen i Frogn og Asker kommuner og prosjektet E134 Dagslett – kryss E18 i Lier kommune.

Vendespor på Asker stasjon

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner til planlegging og bygging av infrastruktur for å innføre en ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter blant annet vendespor på Asker stasjon.

I tillegg ønsker regjeringen 950 millioner kroner til infrastruktur for nytt togmateriell og kapasitetsøkende tiltak. Dette omfatter tiltak for å tilpasse eksisterende infrastruktur til nytt togmateriell på strekninger på Østfoldbanen, Askerbanen, Hovedbanen, Vossebanen og Kongsvingerbanen.