Stenging av Bjørndalen gårdsbarnehage og Sætre kunst- og musikkbarnehage

Asker kommune har besluttet å stenge Bjørndalen gårdsbarnehage og Sætre kunst- og musikkbarnehage fra og med 1. juli 2023.

Plastleker ute
Foto: Elin Eike Worren

Barnehagene stenger på grunn av bekymring for ivaretakelsen av helsen og sikkerheten til barna. Barnehagen har ikke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Kommunen har i diverse tilsyn i 2022 og 2023 oppdaget store avvik i barnehagen opp mot forskriften.

Barnehagene har gjennom det siste året iverksatt ulike tiltak for å bedre situasjonen. Mange av påleggene er likevel ennå ikke lukket, på tross av at saken har vart over lengre tid.

- Å stenge en barnehage er en alvorlig avgjørelse som påvirker både barna og deres foreldre. Vi har derfor vurdert saken grundig, og hele veien vektlagt hensynet til barnas beste. Vår vurdering er at eier ikke har klart, eller vil klare, å oppfylle sentrale krav som stilles til barnas helse og sikkerhet. Som ansvarlig myndighet, er kommunen i slike saker forpliktet til å ta nødvendige grep, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Kommunen har etter grundige vurderinger kommet frem til at det ikke vil være forsvarlig å ha et videre tilbud i barnehagene etter 1. juli. Forholdene i barnehagene er ikke av en slik karakter at det er nødvendig å stenge barnehagen umiddelbart. For at barna skal få en god avslutning på barnehageåret, vil barnehagene kunne holde åpent fram til sommerferien.

Familiene som mister sin barnehageplass fra 1. juli er informert, og kommunen vil være behjelpelige med å finne nye plasser til barna. Det er ledige plasser i flere av barnehagene i området.

- Alle vil ha rett til å få plass i en annen barnehage. De som ikke allerede har søkt og fått plass i annen barnehage, kan nå søke om plass i andre barnehage, sier kommunalsjef for barnehage, Bodil Moe.