Regjeringen la i dag fram statsbudsjettet for 2020. Statsbudsjettet legger de økonomiske rammene for kommuneøkonomien. Ordfører Lene Conradi mener regjeringen for neste år legger opp til stramme rammer for kommunene, selv om det er enkelte lyspunkter – særlig på samferdsel.

- Her var det viktige satsinger på samferdsel, blant annet penger til å videreføre arbeidet med ny E18 og utslippsfrie ferger. Men vi hadde nok håpet på en større vekst i frie inntekter til kommunene enn det regjeringen her har lagt opp til, gitt de signaler vi fikk i kommuneproposisjonen i mai, sier ordfører Lene Conradi.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til at kommunesektoren får en økning på 1,3 milliarder kroner i frie inntekter. I følge styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, foreslår regjeringen med budsjettopplegget å svekke den statlige finansieringsordningen for ressurskrevende brukere, og overfører dermed utgiftene direkte til kommunene.

- Det er jeg enig i. Alt tyder også på at den varslede veksten i frie inntekter til kommunene blir spist opp av kostnader som er knyttet til pensjons- og demografiutgifter i kommunene. I tillegg registrerer vi at regjeringen legger opp til en effektivisering i kommunene. Da blir det tøffere tider i kommune-Norge framover, sier ordfører Lene Conradi.

Hun legger også vekt på at Asker allerede er i gang med effektivisering gjennom arbeidet med etablering av ny kommune.
- Statsbudsjettets opplegg viser at den effektiviseringen som rådmannen allerede har lagt inn i budsjettet for Asker i 2020-2023 er nødvendig. Det blir utfordrende framover og lite rom for nye tiltak, er jeg redd, sier Conradi.

Arbeidet med E18 fortsetter

Regjeringen setter av 400 millioner kroner til arbeidet med E18. Det er også satt av midler til planlegging av reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Slependen.

- Det er svært viktig at arbeidet med ny E18 med sykkelvei og bussvei, og tuneller under tettstedene, fortsetter slik vi har planlagt for. Derfor er det flott at regjeringen er så tydelige nå på at E18 skal bygges, sier Lene Conradi.

Det er også satt av midler til planlegging av E134, noe som er viktig for hele samferdselssituasjonen i nye Asker. Planlegging av vendespor ved Asker stasjon og bedring av tilgjengeligheten ved Asker stasjon er det også satt av penger til.

- Vi legger merke til at regjeringen styrker ordningen knyttet til utslippsfrie ferger. Det er bra. Vi er for nye Asker sin del opptatt av å få på plass fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger på fjorden, sier Conradi.

Fritidskort for barn over 6 år

Regjeringen setter av 60 millioner kroner til en forsøksordning med fritidskort for barn over 6. Målet er å unngå utenforskap, og hensikten er å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter.
- Asker kommune har allerede utviklet et digitalt fritidskort nettopp med det mål å hindre utenforskap og bidra til aktivitet for alle. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse og erfaring inn i forsøksordningen, sier Conradi.

Relevant utvalg fra statsbudsjettet (ikke uttømmende):

 • 400 millioner til kroner til tidlig innsats i skolen
 • Tak på foreldrebetaling på SFO for 1. og 2.-klassinger. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt
 • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn
 • Økt barnetrygd med 3 600 per år for barn opp til fylte seks år
 • 400 millioner kroner til tidlig innsats i skolen
 • Styrking av det statlige barnevernet med 307 millioner kroner til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner
 • 400 millioner til tilskuddsordning for sykehjem og omsorgsboliger
 • 150 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige
 • 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. Flere tiltak for å styrke ordningen kommer i en handlingsplan som skal komme våren 2020
 • Reguleringsplanlegging av ny E18 strekning Ramstadsletta – Nesbru
 • Kommunedelplanlegging av E134, strekning Dagslett - E18 i Lier
 • Vendespor Asker stasjon
 • Plattformforlengelse på gjenværende stasjoner i Asker og Røyken
 • Økt frekvens på lokalsporet Asker-Oslo fra 2024 (om vendesporet er på plass)