Tøffere tider tross godt økonomisk fundament i Asker 

Kommunedirektøren har tidligere varslet mer krevende økonomiske tider og behov for omstilling i Asker kommune, selv om kommunen har et godt økonomisk fundament. Han legger nå fram en politisk sak om kommuneøkonomien til behandling i formannskapet 28. mars.  

Kommunedirektør Lars Bjerke
Foto: Torbjørn Tandberg

Asker er en stor kommune med et godt økonomisk fundament. De frie inntektene ligger godt over gjennomsnittet for norske kommuner. Vi har gode velferdstjenester, en god befolkningsvekst og et godt skattegrunnlag. Selv om den økonomiske situasjonen nå er krevende - og at vi derfor må holde litt igjen framover - er det grunnlag for optimisme på sikt, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Samtidig er den aktuelle økonomiske situasjonen preget av høy usikkerhet, og regnskapet fra 2022 gir et dårligere utgangspunkt enn ønsket, med et negativt driftsresultat på 66 millioner kroner for Asker. Utenforliggende faktorer som lavere finans-avkastning, økte rentekostnader, høy prisvekst og manglende kompensasjon for beredskaps- og koronautgifter er blant de viktigste årsakene. 

Endringer i skattesystemet slår negativt ut i 2024

Regjeringen har foretatt flere endringer i skattesystemet som slår negativt ut for enkelte kommuner og bedrifter med hovedvirkning fra 2024.

Endringene rammer Asker kommune spesielt da vi har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Vi ser også at flere innbyggere i vår kommune har flyttet ut av landet på grunn av endringer i formue- og utbytte skatt, sier kommunedirektøren.

Kommunen har bedt Skatteetaten om å utarbeide nye skatteprognoser for Asker kommune for året 2024. Prognosene viser et samlet netto inntektstap på til sammen ca. 110 millioner kroner.

Dette gir en ny og stor bekymring for de økonomiske utfordringene i 2024 og krever en omfattende pakke med omstillingstiltak, sier kommunedirektør Lars Bjerke

Spent på hva som kommer i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen varslet i februar at de i revidert nasjonalbudsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024 som legges frem 11. mai, vil komme med oppdaterte anslag for pris- og lønnsveksten, og hva kommunene vil bli kompensert for i den forbindelse.  

Vi har allerede for 2023 igangsatt noe omstilling i kommuneorganisasjonen, men vi ser at det nok er behov for ytterligere budsjettgrep for å sikre en god og forutsigbar økonomistyring i inneværende og kommende år. Da blir det som kommer i mai i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen viktige for oss, sier kommunedirektør Lars Bjerke.  

Se også tidligere nettsak om krevende årsresultat for kommunen.