Varsler krevende kommuneøkonomi

Tirsdag 20. september la kommunedirektør Lars Bjerke fram forslag til Handlingsprogram og budsjett 2023-2026 for formannskapet. Der ble det klart at Asker, sammen med hele kommunesektoren, står overfor en krevende økonomisk situasjon i tiden som kommer.

Forsiden av Handlingsprogram 2023-2026

I løpet av de tre første årene som ny kommune har Asker stått overfor og håndtert uforutsette og krevende utfordringer. Koronapandemien, krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen har utfordret kommunen, men også vært med på å vise kommunen som en handlekraftig og omstillingsdyktig organisasjon.

- Dette har også understreket betydningen av å jobbe aktivt med samfunnssikkerhet og beredskap, og dette vil være et svært viktig satsingsområde for Asker kommune også i årene fremover, sa kommunedirektør Lars Bjerke da han la fram handlingsprogram for 2023-2026 tirsdag.

Usikkerhet i verdensøkonomien

Kommunedirektørens orientering var tydelig på at komplekse samfunnsutfordringer og pågående kriser vil skape usikkerhet også økonomisk.

- Asker kommune, i lag med hele kommunesektoren, vil stå overfor en krevende økonomisk situasjon i tiden som kommer, med stor usikkerhet med tanke på den globale økonomiske utviklingen, sa kommunedirektøren.

- Vi følger nøye med på prisstigning og inflasjon, kapitalkostnader og renteøkning, et finansmarked preget av raske endringer med redusert avkastningsprofil, økende energikostnader i samfunnet, fortsatt ekstraordinære pandemikostnader og den varslende omleggingen av inntektssystemet for kommunesektoren fra 2024, sa han.

Bjerke understreket at rammene for Handlingsprogrammet 2023-2026 ble lagt før det var klart hvilke økonomiske utfordringer vi står overfor i tiden framover. Statsbudsjettet som legges frem 6.oktober vil bli avgjørende for kommuneøkonomien, og kan føre til behov for endringer i kommunedirektørens budsjettforslag.

- Vi har forventninger til at det i statsbudsjettet i oktober kommer en kompensasjon for effekten av de økonomiske endringene. I denne situasjonen er det nødvendig å sørge for en stabil drift og at forbruket i tjenesteområdene er innenfor det som er forventet. Det er flere kriser på samme tid som treffer oss nå. Vi står foran en svært krevende periode for kommuneøkonomien, og vi må også foreta en vurdering i Handlingsprogrammet av om noen investeringer kan utsettes i tid, sa kommunedirektøren.

Gode tjenester for alle innbyggere

Asker kommune skal gjennom handlingsprogrammet legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og kompetanse. Kommunen skal derfor satse videre på innovasjon, digitalisering, medborgerskap og samskaping.

- Det må iverksettes tiltak for å sikre dagens drift av gode og forutsigbare velferdstjenester og at vanskeligstilte innbyggere prioriteres og ivaretas, sa kommunedirektøren.

I handlingsprogrammet foreslår han å sette av midler til blant annet barn og unge i skole og barnehager gjennom redusert makspris i barnehage og spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn. I tillegg foreslås det å sette av midler til styrkning av psykososialt kriseteam, harmonisering av arbeids- og aktivitetssenter og implementering av temaplan for leve hele livet – i et aldersvennlig Asker.

Behov for omstilling og effektivisering

Asker er en stor kommune med robust økonomi. Handlingsprogrammet legger opp til en rekke store investeringer i perioden 2023-2026, blant annet ved bygging og utvidelse av formålsbygg som skoler, barnehager og sykehjem. Likevel la kommunedirektøren vekt på at statsbudsjettet som legges frem i oktober vil kunne påvirke også dette, og øke behovet for omstilling og effektivisering i kommunens arbeid.

- Etter hva som kommer fram i statsbudsjettet må vi vurdere om vi må utsette eller redusere investeringer i kommunens formålsbygg. Statsbudsjettet vil også påvirke hvordan vi må effektivisere og omstille ulike tjenester for å sikre økonomien i årene som kommer, sa han.

Konkrete tiltak for klima

Handlingsprogrammets klimabudsjett viser konkret hvilke tiltak kommunen skal jobbe med i tjenesteområdene. Nasjonalt er det en målsetting at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, og temaplanen Handling mot klimaendringene ligger til grunn for arbeidet.

- I Asker kan vi redusere utslippene med 67 prosent dersom vi fører en offensiv klimapolitikk, noe klimabudsjettet skal bidra til, sa kommunedirektøren.

Videre prosess for Handlingsprogram 2023-2026

  • 20. september 2022: Sak – kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026
  • 21. september – 5. oktober 2022: Høringsperiode – kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026
  • 6. oktober 2022: Statsbudsjettet legges frem
  • 11. oktober 2022: Dialogmøte mellom formannskapet og eksterne fellesråd
  • 22. november 2022: Sak – kommunedirektørens forslag til handlingsprogram, tilleggsinnstilling, gebyrer og partienes endringer
  • 24. november – 8. desember 2022: Høringsperiode – formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2023-2026
  • 13. desember 2022: Endelig behandling av Handlingsprogram 2023-2026

Det er kommunestyret som gjennom sine prioriteringer og vedtak fastsetter kommunens økonomiske rammer for perioden 2023-2026.

Gi innspill til kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026.