Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Viktig milepæl for ny E18

- Dette er enda en milepæl for E18-utbyggingen, og vil spille en viktig rolle for lokalsamfunnsutviklingen i Asker, sier en fornøyd ordfører Lene Conradi.

E18
Foto: Nils Maudal

Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet er det nå besluttet at parsellinndelingen mellom etappe 2 (Ramstadsletta–Slependen) og etappe 3 (Slependen–Drengsrud) justeres, slik at etappedelet flyttes fra Slependen til Nesbru.

- Vi gleder oss over denne nyheten. E18-utbyggingen vil med dette skyte fart inn i Asker allerede nå, og vi får de mulighetene ved utviklingen av lokalsamfunnet og lokalveinettet ved Slependen/ Nesbru som vi har ønsket oss, sier ordføreren.

Hun understreker at lokalveinettet blir bedre med den løsningen Statens vegvesen nå har falt ned på, noe som også vil bety at fremtidig trafikkløsning til Billingstad, Slependen og ut til Nesøya vil bli betydelig bedret. Dette innebærer at de langsiktige trafikale utfordringene knyttet til utbyggingen på Billingstad ivaretas.

Statens vegvesens foreslår at det bygges et nytt kryss med lokalveier vest for IKEA og at tidligere planlagt kryss med lokalveier ved Slependen utgår. Dette er i henhold til Asker kommunes ønske. Beregninger viser at dette gir betydelig større nytte, og med et parselldele på Nesbru vil parsell 2 kunne fungere som en selvstendig utbygging.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet

Ny E18 gir rom miljøvennlig stedsutvikling

- Første etappe av ny E18, Lysaker – Ramstadsletta, er allerede i gang, og vil stå ferdig i 2028. Siste etappe går fra Nesbru til Drengsrud. Nå skal vi endelig få en europavei gjennom våre bygder, fra Lysaker til Drengsrud, som tar hensyn til de tettbygde og folkerike områdene den går gjennom.

I dag bor rundt 10 000 innbyggere, over 10 % av Askers befolkning, i støysonen langs E18. Dette tallet vil halveres med ny E18, og blant de 2000 som er sterkest belastet med trafikkstøy, vil 75 % bli skjermet for støy med ny E18.

- Ny E18 er viktig for helse og trivsel, et gedigent miljøtiltak. Europaveien i tunnel forbi Lysaker, Høvik, Sandvika, Holmen og Asker sentrum, er avgjørende for den videre utviklingen av våre største tettsteder, akkurat som operatunnelen har vært avgjørende for en vellykket utvikling av Bjørvika i Oslo.

E18 er et viktig byutviklingstiltak som bygger opp under prinsippet om samordnet areal og transportplanlegging, og som sikrer at langt flere kan bo og arbeide i gangavstand til de store sentrene og knutepunktene i bybåndet langs jernbanen.

- Ny E18 i tunneler, og med miljølokk på strategiske steder, reduserer motorveien som en fysisk barriere gjennom kommunene våre. Mennesker og dyr kan her bevege seg trygt på tvers av motorveitraséen, sier Conradi.

Forventer planleggingsmidler i NTP

Reguleringsplanarbeidet for etappe to, Ramstadsletta – Nesbru er nå godt i gang. Kommunen vil få reguleringsforslaget til politisk behandling i løpet av 2022.

- Nå må alle gode krefter arbeide for en raskest mulig igangsetting også av tredje etappen. Først når ny E18 står ferdig helt til Drengsrud, får vi innfridd de mange gode målsettinger med ny E18. Det betyr blant annet skjerming mot støy, støv og forurensning, utvikling av Holmen tettsted og en løsnig på de store trafikale utfordringene rundt Asker sentrum, sier Conradi.

Hun legger til at Stortinget vedtar ny Nasjonal transportplan til sommeren, og at det nå er nødvendig å legge trykk på planleggingsarbeidet for å sikre gjennomføring av tredje parsell fram til Drengsrud.

- Asker kommune forventer at det settes av planleggingsmidler, slik at ny E18 kan gjennomføres som forutsatt og at vi får til en helhetlig, sammenhengende og effektiv gjennomføring som reduserer kostnadene, kortere byggetid og at ulemper for publikum i anleggsperioden reduseres, sier ordføreren.