Asker kommune fikk et godt økonomisk resultat i 2015. Foreløpig netto driftsresultat er på hele 240 millioner kroner. Dette tilsvarer et overskudd på 5,6 prosent av den totale økonomien, noe som er langt høyere enn Finansdepartementets anbefaling om minst 1,75 prosent overskudd.

- Gjennom 2015 har vi styrt mot det vedtatte budsjettet i handlingsprogrammet for 2015-2018, med mål om et netto driftsresultat på 2,8 prosent. Årsakene til at resultatet blir enda bedre enn budsjettert er hovedsakelig økte skatteinntekter og lavere lønns- og pensjonsutgifter, sier rådmann Lars Bjerke.

Rådmannen er meget tilfreds med resultatet.
- Dette driftsresultatet viser at vi har en solid økonomi, evne til god økonomistyring, og en finansforvaltning som leverer, til tross for nedgang i verdensøkonomien, fallende oljepriser, økende arbeidsledighet og uro i finansmarkedene, sier han.

- Asker kommune skal spare 80 millioner kroner gjennom de neste fire årene. Vi skal redusere investeringsnivået slik at vi demper utviklingen i lånegjeld ned til veksten i kommunens inntekter. Dette gir oss et godt økonomisk handlingsrom når vi skal utvikle Asker-samfunnet og velferdstjenester til kommunens innbyggere videre i årene som kommer, sier Lars Bjerke.

Les mer om kommunens økonomi i den politiske saken lagt fram for utvalg for økonomi-, eiendom- og eierstyring 15. februar 2016 (sak 0013/16).