Den 12. april vedtok kommunestyret Hovedplan gjenvinning for perioden 2016-2023. I de nærmeste årene vil innbyggerne få en forbedret renovasjonsordning uten vesentlige gebyrøkning for den enkelte. Asker skal fortsatt ligge langt fremme når det gjelder miljø og kundetilfredshet.

Mål og bakgrunn for planen

Innen 2025 har vi satt mål om å redusere matsvinnet og mengden restavfall med en tredel, og vi skal gjenvinne minst 60% av materialene i det vi kaster. Dette skal vi få til uten at renovasjonsgebyret øker betydelig. Våre innbyggere skal også oppleve at servicen blir minst like god som i dag.

Hovedplanen viser veien videre etter at innføringen av matavfall-sortering har bevist at Askers innbyggere kan bruke og vil ha miljøvennlige og fremtidsrettede renovasjonsløsninger. Noen av tiltakene vil iverksettes allerede i 2016, men de fleste endringene vil skje fra 2017 og utover.

Det skal legges til rette for økt ombruk og gjenvinning av ressursene i avfallet. Blant de tiltakene som kan bli innført er henting av større gjenstander, tekstiler og hageavfall på bestilling og kanskje hyppigere henting av farlig avfall (rødboks og rødnett).

Planen har blitt til gjennom at vi har ringt flere hundre innbyggere og næringsdrivende i Asker for å høre om hva de er fornøyd med og hva nytt de ønsker seg av renovasjonstjenester. Vi har hatt møter med viktige brukergrupper, og sist men ikke minst: Vi har gått kritisk gjennom alle våre ordninger for innsamling og mottak av avfall.

Økt ombruk og lettere å levere avfall

Det kan også bli åpnet nye butikker med salg av ombruksvarer i Asker, og lokale minigjenvinningsstasjoner vil gjøre det lettere å levere grovavfall og ombruksvarer uten å måtte kjøre til Yggeset. Målet er at man ikke må eie egen bil og tilhenger for å bli kvitt avfallet sitt i Asker. 

Også på Yggeset avfallspark vil det skje endringer. Åpningstidene vil bli vurdert utvidet så alle kan rekke å levere avfallet sitt, og vi skal se på sorteringsområdet i avfallsparken.

Ikke nødvendigvis økning i gebyret

I perioden vil vi også se på om renovasjonsgebyret kan innrettes på måter som fremmer målene om avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning. Dagens gebyr er basert på et grunnbeløp, som alle betaler, og et variabelt beløp som beregnes ut fra volumet på restavfallsbeholderen. I fremtiden kan det bli slik at deler av gebyret baseres på vekten av restavfallet, altså det som er igjen når man har utsortert de gjenvinnbare avfallstypene. Det skal altså lønne seg å kildesortere og levere til ombruk, men det vil ikke bli noen dramatisk endring i gebyret for abonnentene i Asker.

Det er beregnet at planen kan medføre noe økte kostnader når alle tiltakene er gjennomført. Merutgiftene kan tilsvare at renovasjonsgebyret om noen år kan bli ca. 300 kroner høyere enn dagens standardgebyr for en husstand. Det er imidlertid ikke sikkert at gebyret vil øke som følge av den nye planen. Viktigere for gebyrene er prisene i markedet for innsamling og behandling av avfall, og det er ikke urealistisk at prisene for dette vil gå ned i årene framover.

Du kan laste ned Hovedplangjenvinning 2016 -2023 i PDF her.