Asker formannskap har vedtatt at rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 skal legges ut på høring. Handlingsprogrammet definerer kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt mål for fireårsperioden. Kommunestyret skal vedta endelig Handlingsprogram 6. desember.

Fram til høringsfristen 21. oktober kan alle innbyggere, organisasjoner, næringsaktører og andre som ønsker det gi innspill til rådmannens forslag

Les rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 

Les de politiske saksdokumentene

Se rådmannens presentasjon av forslag til Handlingsprogram for formannskapet 20. september 2016 (PDF)

Skal spare 80 millioner over fire år

De økonomiske rammene for Handlingsprogrammet 2017 – 2020 bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram 2016 – 2019 og Kommuneproposisjonen 2017 (Prop.123 S). 

Rådmannens vurdering er at den inntektsveksten som det legges opp til gjennom Kommuneproposisjonen ikke gir rom for økt aktivitet eller nye tiltak utover det som er vedtatt i forrige handlingsprogram. For å oppnå målet om minimum 3 prosent netto driftsresultat i perioden legger rådmannen til grunn et effektiviserings- og omstillingstiltak på totalt 80 mill. kroner for perioden 2016 – 2019.

Arbeidet med kommunesammenslåing har høyeste prioritet

Kommunestyret i Asker vedtok 14. juni 2016 å søke om kommunesammenslåing med Hurum og Røyken. Røyken og Hurum gjorde likelydende vedtak den 16. juni og 21. juni. Den nye kommunen skal være opprettet innen 1. januar 2020.

I hele perioden 2017–2020 vil arbeidet med å slå sammen tre kommuner til én være av absolutt høyeste prioritet. Samtidig skal de tre kommunene hver dag levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for utvikling av lokalsamfunnet på best mulig måte. 

Innsats innen rus og psykiske lidelser

Å videreutvikle gode tjenester til mennesker med rusavhengighet eller psykiske lidelser er et viktig arbeid i tiden framover. I løpet av 2017 skal kommunen etablere lavterskel døgntilbud til personer med psykiske lidelser, i tillegg til kommunale, akutte døgnplasser til den samme målgruppen.

Flest mulig skal bo i eget hjem

Asker kommune skal gi god behandling og omsorg til de som trenger det. Det arbeides aktivt for å snu ressursinnsatsen fra «reparasjon» og behandling til forebygging og tidlig innsats der det er mulig. Brukere og pårørende inviteres til å være mer aktive, delta i egen behandling og få økt innflytelse. Slik bidrar kommunen til at den enkelte opplever økt mestring og selvstendighet.

For å legge til rette for at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig, legges det opp til en styrking av hjemmesykepleien. Utvikling og implementering av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte kan føle seg trygg i eget hjem.

Digitalt løft i Asker-skolen

Asker kommune er oppnevnt til nasjonal realfagskommune. Dette betyr en solid satsing på realfag i skole og barnehage. Fra 2016-2026 vil kommunen gjennomføre et digitalt løft i Asker-skolen med tilrettelegging av digitale lærings- og kommunikasjonsverktøy.

Nye kommunale bygg

Asker kommune er en vekstkommune. Dette gir noen utfordringer når det gjelder nivået på investeringer og utvikling av kommunens lånegjeld. Selv om enkelte investeringer er skjøvet noe ut i tid, er det lagt opp til store investeringer i kommunale formålsbygg i perioden.

Barnehagene i Heggedal og Bleikerfaret samt nytt sykehjem på Nesbru vil stå ferdig i løpet av 2017. Ny svømmehall på Holmen er under oppføring og nye omsorgsboliger for funksjonshemmede skal etableres. Rehabilitering av Askerhallen og utvikling av Heggedal torg og park er også store investeringer som vil bli gjennomført i kommende periode.

Kommunestyret beslutter

Rådmannen har gjennom forslag til Handlingsprogram 2017– 2020 gitt sine anbefalinger om driftsrammer for tjenesteutvikling for fireårsperioden. Ved behandlingen av forslaget 6. desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden.