- Vi er svært glad for at regjeringen med dette budsjettet satser på svært viktige samferdselstiltak i vår region - blant annet E16, E18, Fornebu-bane og jernbane, sa ordfører i Asker, Lene Conradi, da statsbudsjettet ble lagt fram torsdag 6.oktober.

Samtidig understreket hun at forslag til statsbudsjett stort sett er en oppfølging av de signaler som tidligere er gitt i kommuneproposisjonen i mai. Statsbudsjettet 2017 ble lagt fram for Stortinget torsdag 6. oktober 2016.

- Det er for tidlig å gå inn på alle detaljer for hvordan budsjettet vil slå ut for Asker kommunes økonomi, men vi ser allerede at dette ikke gir oss noe ekstra handlingsrom. Det ser heller ikke ut til å påvirke rådmannens forslag til Handlingsprogram og budsjett i særlig grad.

Rådmannen vil komme tilbake i tilleggsinnstillingen i november med de endelige vurderingene av statsbudsjettets konsekvenser for Asker kommune.

Mer om Statsbudsjettet.og innvirkning på Akershus.

Bekymret for enslige mindreårige

Selv om regjeringen har lagt fram et relativt godt budsjett for kommune-Norge med en vekst på i overkant av 4mrd, er det ifølge ordføreren grunn til bekymring når det gjelder finansieringsordning av bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og en svekket tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester.

- Da Asker kommune har tatt et særlig ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, ser vi at regjeringens budsjettforslag kan slå veldig dårlig ut for oss. Vi må ha en ordning hvor tilskuddene dekker de faktiske utgiftene ved bosetting.  Her er vi helt på linje med KS. Jeg er redd regjeringens forslag vil ramme kommunene ulikt og også kunne ramme andre velferdstilskudd i kommunene. Vi ønsker ikke at svake grupper slik settes opp mot hverandre.

Svekket tilskudd til ressurskrevende tjenester

Ordningen med statlig toppfinansiering av ressurskrevende tjenester, det vil si kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser, svekkes med dette budsjettet for andre år på rad.

- Ifølge styreleder i KS sparer staten 330 millioner på de aller svakeste ved å dytte utgifter over på kommunene. Det burde være unødvendig. Her må vi håpe at Stortinget endrer på ordningen til både kommunenes og brukernes beste.

Glad for E18

I statsbudsjettet fremgår det at arbeidet med E18 videreføres gjennom avsatte midler til grunnerverv i Bærum. Videre står det «Innenfor rammen til planleggingsmidler i 2017 vil det bli gjennomført planlegging av prosjektet E18 Vestkorridoren gjennom Akershus i kommunene Bærum og Asker".

- Det er svært positivt at det tydelig fremgår i statsbudsjettet at hele E18 Vestkorridoren skal planlegges gjennom kommunene Bærum og Asker. Statsbudsjettet viser en vilje til solid samferdselssatsning i regionen vår. Det er etterlengtet og det er bra.

Løft for Asker og Heggedal stasjon

Regjeringen foreslår 140 millioner kroner til jernbane i regionen som blant annet skal brukes til å fjerne flaskehalser på Asker stasjon. Tiltakene omfatter blant annet bygging av flere sporforbindelser og ombygging av signal- og sikringsanlegg. I 2017 legges det opp til fullføring av pågående detaljplanarbeid og forberedende anleggsarbeid, med sikte på ferdigstilling av prosjektet i 2018. Heggedal stasjon og Spikkestadbanen får også 62 millioner kroner til tiltak som forlenging av krysningsspor og plattform for økt kapasitet. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene. Det legges opp til å ferdigstille prosjektet i 2017, med en anslått prosjektkostnad på 95-105 millioner kroner.

- Alt som kan gjøre jernbanen i regionen mer effektiv og attraktiv, er veldig bra. Det vil forhåpentlig bidra til at kollektiv-trafikantene får en bedre hverdag.

Styrking av frivilligsentraler

Regjeringen har også foreslått å videreføre og styrke tilskuddet til frivilligsentralene.

- Vi har fire frivilligsentraler i Asker. Selv om det nok er snakk om en beskjeden styrking, er dette gode nyheter for frivillighetsarbeidet i kommunen vår.

Mer fra Statsbudsjettet 2017

Nedenfor følger et lite utvalg av poster fra Statsbudsjettet som vil ha en virkning for Asker kommune og Asker innbyggere:


Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,075 milliarder kroner - bl.a.:

  • 150 millioner kroner til tidlig innsats i skolen.
  • 50 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Dette kommer i tillegg til om lag 670 millioner kroner som allerede er bevilget til dette formålet under denne regjeringen.
  • 300 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige. Dette kommer i tillegg til 400 millioner kroner begrunnet i satsingen gjennom de frie inntektene i 2016.
  • 100 millioner kroner til kommunale habiliterings- og rehabiliteringstiltak som skal bidra til at flere kan få hjelp til å mestre hverdag og jobb.

Regjeringen foreslår også i statsbudsjettet for 2017 å bevilge 56,1 millioner kroner til å etablere et program for å styrke kommunens arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel.

Regjeringen utvider pleiepengeordningen  - 140 millioner ekstra til pleiepenger - for at flere foreldre skal få mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn.

Regjeringa foreslår at det for skoleåret 2017–18 blir brukt 360 millioner kroner på tidlig innsats. Kommunene skal i større grad bli forpliktet til å øke innsatsen for elever som sliter med å knekke lesekoden, eller som trenger ekstra oppfølging for å komme på nivå med klassekameratene.

Blant tiltak for å øke sysselsettingen og for redusert arbeidsledighet er:

  • 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.  Aktivitetsplikt fra 1. januar 2017.  Kommuner som allerede stiller slike vilkår, kan vise til gode resultater.
  • 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse av blant annet til tidlig kartlegging av kompetanse, yrkesveiledning og rask utplassering i arbeidslivet gjennom økt bruk lønnstilskudd i kombinasjon med norskopplæring.

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2017 at det for skoleåret 2017–18 blir brukt 360 millioner kroner på tidlig innsats.

Regjeringa vil foreslå at kommunene i større grad blir forplikta til å øke innsatsen for elever som slit med å knekke lesekoden, eller som treng ekstra oppfølging for å komme på nivå med klassekameratene. Kunnskapsministeren vil våren 2017 sende ut til høring et lovforslag om ei forsterka plikt til å følge opp elevene på dette området.