Asker kommune har nå etablert en varslingsordning der det kan varsles om mulig korrupsjon eller andre lovbrudd. Mer informasjon og varslingsskjema for innsendelse av varsling er tilgjengelig på våre nettsider.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om mulig korrupsjon eller andre lovbrudd i Asker kommune eller mot Asker kommune.

Her finner du nettsiden om varsling.

Etikk og antikorrupsjonsarbeid i kommunen

Asker kommune har, i takt med samfunnsutviklingen, hatt en omfattende og økende sektorovergripende satsning på etikk- og antikorrupsjonsarbeid.
«Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et
fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn», står det i Asker kommunes nylig vedtatte handlingsplan mot korrupsjon.

- Asker kommune jobber aktivt med å sikre høy etisk standard og å forebygge korrupsjon og andre misligheter på alle nivåer i kommunen. Dette krever kontinuerlig oppmerksomhet, sier rådmann Lars Bjerke.

Les handlingsplanen i sin helhet (PDF).

Hvem kan varsle?

Asker kommunes varslingsordning er åpen for alle; innbyggere, brukere, leverandører og andre samfunnsaktører.

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til kommunens varslingsordning.

Kan jeg varsle anonymt?

Varsler kan velge å være anonym. Kommunen oppfordrer likevel til å gi navn og kontaktinformasjon av hensyn til at mulighetene til å få fulgt opp varslingssaken på en best mulig måte.

Hva inngår ikke i varslingsordningen?

Kan ansatte varsle?

Ansatte i Asker kommune har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdig forhold som den ansatte er kjent med gjennom arbeidsforholdet. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § 2-4.

Som arbeidstaker har varsler et særlig vern. Det er utformet en egen veileder- og varslingsordning for ansatte som varsler som ivaretar disse rettighetene.