Foreløpig netto driftsresultat for Asker kommune for 2016 er på 355,6 mill. kroner. Dette tilsvarer 7,7 prosent.

Det endelige resultatet blir først klart når regnskapet er ferdig revidert.  Årsberetning og regnskap med endelig resultat for 2016 behandles politisk i juni 2017.

Økning i netto driftsresultat

- Rådmannen har gjennom året styrt mot vedtatt budsjett i handlingsprogrammet 2016 – 2019 og et netto driftsresultat på 2,9 prosent. Økningen i netto driftsresultat skyldes i hovedsakelig høyere frie inntekter og resultater på finanspostene, samt lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.

Økte skatteinntekter har bidratt til at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er 120 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Avkastningen på Energifondet er på 96 mill. kroner eller 28 mill. høyere enn budsjettert, og kommunens rentekostnader er 18 mill. lavere enn budsjettert. I tillegg er kommunens pensjonsutgifter ca. 50 mill. kroner lavere enn budsjettert i 2016.

- Asker kommune har investert i flere nye formålsbygg i perioden og har en lånegjeld på 5,1 mrd. kr per 31.12.16 (4,6 mrd. kr i 2015). Dette utgjør en brutto gjeld på 84.000 kr. per innbygger og en netto gjeld per innbygger på 45.000, fratrukket kommunenes likviditetsreserve og energifondet.

Tjenesteområdene har vist god økonomistyring

Tjenesteområdene har hatt et samlet mindreforbruk i 2016 på 30 mill. kroner - et positivt avvik på ca. 1 prosent. Dette er bedre enn de økonomiske målene som er satt ved inngangen av året.

- Jeg vil berømme virksomhetslederne som samlet har hatt en god økonomistyring. Vi jobber hele tiden med dette og det gir gode resultater, sier Bjerke.

- Jeg er svært godt fornøyd med resultatet for 2016. Dette bedrer kommunens evne og muligheter til å dekke behovene for nye investeringer i formålsbygg som sykehjem, skoler og barnehager, og vi demper samtidig veksten i lånegjelden, sier rådmann Lars Bjerke.