18. januar 2017 vedtok Fylkesmannen i Buskerud å oppheve områdereguleringsplanen Asker kommune vedtok for Brønnøya 16. juni 2016. Dette innebærer at den forrige reguleringsplanen fra 28. juni 1995 gjelder i sin helhet for hele Brønnøya.

Vedtaket kommer på bakgrunn av klager fra Akershus fylkeskommune, innbyggere i Asker, samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Akershus fylkeskommune medhold i sin påstand om at Asker kommune har gjort saksbehandlingsfeil i forkant av kommunestyrets vedtak av Brønnøya-planen. Asker kommune unnlot å følge fylkeskommunens krav om arkeologiske registreringer. Kommunen foreslo å utsette dette kravet, og knytte det til de konkrete byggesaker. Kommunen begrunnet dette med at de ubebygde tomtene på øya var tatt ut av planen, og med at de arkeologiske undersøkelsene ville koste kommunen 700 000 kroner.

Vedtaket fra Fylkesmannen i Buskerud betyr også at flere grunneiere på og brukere av Brønnøya har fått medhold i sine påstander om at kommunen ikke har lagt gyldige kriterier til grunn for utvelgelsen av 19 tomter som omreguleres fra fritidsbolig til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse.

I tillegg har Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved miljøvernavdelingen, fått medhold i at det var en saksbehandlingsfeil at planen ikke ble lagt ut til et nytt offentlig ettersyn før den ble endelig vedtatt. Dette burde vært gjort, ettersom alle ubebygde tomter ble tatt ut av reguleringsplanen, noe Fylkesmannen vurderer som større endringer i plankartet mellom siste offentlige ettersyn og det endelige vedtaket.

Dårligere vern med 1995-planen

- Opphevelsen av reguleringsplanen av 2016 er veldig synd, ettersom den i langt større grad ivaretok nasjonale føringer for vern av biologisk mangfold og strandsonen på øya enn hva planen av 1995 gjør, sier Askers ordfører Lene Conradi.

- Vi må nå vurdere om denne opphevelsen får betydning for byggetillatelser som er gitt i tidsrommet 14 .juni 2016 til 18. januar 2017. Det kan være at enkelte saker må behandles på nytt, dersom utfallet av saken ville blitt annerledes etter 1995-planen, sier ordføreren.

Må sannsynligvis utarbeide ny reguleringsplan

Fylkesmannen i Buskerud sender nå saken tilbake til kommunen for videre behandling.

Rådmannen vil fremme en sak til bygningsrådet og kommunestyret med en redegjørelse for hva denne avgjørelsen betyr for Brønnøya. Deretter må de folkevalgte beslutte om reguleringsarbeidet skal videreføres, eller om planen av 1995 skal gjelde i overskuelig fremtid.

Sannsynligvis vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus be om at kommunen fremmer en ny reguleringsplan i henhold til gjeldende nasjonale føringer.