– Jeg gleder meg over et budsjett uten et eneste kutt i tjenestene, og som i tillegg styrker viktige områder som arbeid mot vold i nære relasjoner og arbeid mot fattigdom, som satser videre på digitalisering i skoler og barnehager, har høye kulturambisjoner og helse- og omsorgstjenester som setter innbyggeren i sentrum, sier ordfører Lene Conradi om kommunebudsjettet for neste år.

12. desember, i sitt siste møte for året, vedtok kommunestyret Asker kommunes budsjett og handlingsprogram for 2018-2021

– Vi har vedtatt et budsjett som er godt, ansvarlig og med en god sosial profil, sier ordfører Lene Conradi.

Robust økonomi og gode resultater

Ambisjonen for kommunen i perioden 2018-2021 er et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som holder høy kvalitet og tilfredsstiller nødvendige behov innen de gitte økonomiske rammene. Asker kommune har en robust økonomi og har de siste årene levert gode resultater. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

– Gjennom tiår har vi bygget sten på sten og utviklet velferdstjenester som er blant landets beste. Samtidig har vi vært opptatt av å være ansvarlige, sier ordføreren, og viser til kommunens selvpålagte økonomiske handlingsregler.

Skrur ned investeringstakten

Asker kommune er en vekstkommune med fortsatt behov for investeringer i nye og fremtidsrettede formålsbygg.

– Vi har en høy lånegjeld som vi følger årvåkent med på. Med dette budsjettet jevner vi ut investeringstakten, for så å skru den ned, slik at vi vil innfri handlingsreglene våre. Vi har fått på plass nytt sykehjem, nye omsorgsboliger, nye skoler og barnehager, store idrettshaller og svømmehall. I neste års budsjett er jeg veldig glad for at vi fremskynder boliger for utviklingshemmede, sier Lene Conradi.

Satser videre på digitalisering i skoler og barnehager

De neste årene vil skolene og barnehagene få et stort digitalt løft. Digital læring og realfag er nødvendig for å sette elevene i stand til å møte fremtidens utfordringer. Fortsatt utrulling av PC-er til elevene er derfor en viktig investering.

Helse- og omsorgstjenester som setter innbyggeren i sentrum

Helse- og omsorgstjenestene vil jobbe videre med hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg og tjenesteinnovasjon og bruk av velferdsteknologi.
– Askers forbildeprosjekt «Velferdslaben» er et eksempel på nettopp dette – at vi investerer i brukerne og utnytter de samlede ressursene bedre, til beste for innbyggere og familier med sammensatte utfordringer. Jeg er stolt over at vi er mulighetenes kommune i praksis, der organisasjonen jakter nye og bedre løsninger, der vi har kultur for innovasjon og tør prøve, øve og feile i hverdagen, og der vi samhandler med lokalsamfunnet og får til ting sammen, sier ordføreren.

Høye kulturambisjoner

Asker ønsker å løfte frem og etablere en felles profil på kulturaktiviteter og arenaer. Det legges opp til en ambisiøs satsning på kulturskolen som skal gi flere barn og unge nye, spennende og utfordrende læringstilbud, både sentralt og desentralt, i sin «base» Østre Asker gård, ved skolene og de nye innbyggertorgene. Nye tilbud vil også komme innen dans, drama og teater.

Asker, Røyken og Hurum blir én kommune fra 2020

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker å slå sammen de tre kommunene til en ny, stor kommune. Den nye kommunen får nesten 6000 ansatte og 93000 innbyggere i 2020. Stortinget vedtok sammenslåingen i juni 2017, og allerede 1. januar 2020 skal den nye kommunen stå klar.

– Om to år er vi nye Asker kommune, med over 90 000 innbyggere. Å bygge en ny kommune krever politisk og administrativt lederskap, god planlegging og solid innsats og samarbeid fra alle parter, både ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte og innbyggere, sier Lene Conradi.

– Vårt mål er at Asker kommune går inn i den nye kommunen med et best mulig utgangspunkt – som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud, avslutter ordføreren.