Rapporten, som er utarbeidet på vegne av Asker og Bærum kommuner, er en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom legevakten og fastlegetjenesten.

Gode og forsvarlige tjenester i Asker og Bærum

Rapporten viser at legevakten og fastlegetjenesten i dag gir gode og forsvarlige tjenester overfor innbyggerne i de to kommunene og innbyggerundersøkelsen viser at innbyggere i all hovedsak er fornøyd med tilbudet.

Rapporten viser at i de to ukene kartleggingen pågikk ble 77 % av alle øyeblikkelig hjelp konsultasjoner utført hos fastlegene. De resterende 23 % hos legevakten. Rapporten viser også at av legevaktens 45 000 konsultasjoner har 35 % lav medisinsk hastegrad. Legevaktens og fastlegenes tilgjengelighet på telefon er varierende.

Gjennomgangen viser blant annet:

  • Antall konsultasjoner på legevakten per år: 45 000, av disse har 35 % lav medisinsk hastegrad.
  • Brukerundersøkelsen viser at om lag halvparten av disse svarer at de hadde oppsøkt fastlegen samme eller neste dag om de visste de ville fått en konsultasjonstime.
  • Legevakt: 51 % av telefonanropene fra innbyggerne besvares innen 2 minutter, mens det nasjonale kravet er 80 % innen 2 minutter. Responstiden for 80 % av telefonanropene var mellom 6 og 7 minutter.
  • Fastlege: Gjennomsnittlig ble telefonen besvart innen 2 ½ minutt. Kartleggingen viser at flere fastlegekontorer stenger telefonen deler av dagen.

Kommunens oppfølging av rapporten

Asker: Rapporten behandles i Helse og omsorgskomiteen i Asker 22. mars 2017.

Bærum: Rapporten legges frem for Hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM) 8. mars. BIOM har oppnevnt et arbeidsutvalg, ledet av Siw Wikan, som skal arbeide videre med strategi for kommunens fremtidige tilbud om øyeblikkelig helsehjelp, herunder Asker og Bærum legevakt.

Kontaktpersoner i kommunene:

Asker: kommuneoverlege Meera Grepp, 959 12 421
Bærum: kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen, 952 58 670

Pressemelding fra Asker og Bærum kommuner om Rapport om Asker og Bærum kommuners håndtering pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (PDF)

Vedlegg til Rapport om Asker og Bærum kommuners håndtering pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (PDF)