Asker kommune ønsker mer kunnskap om hvordan ansatte i kommunen og i lokale bedrifter kommer seg til og fra jobben.

Hvorfor ønsker Asker kommune kunnskap om reisemønstre?

Kommunen har en sentral rolle som samfunnsutvikler, og har mål om at flere skal reise på måter som er bra for miljøet og folkehelsa. Skal vi få til det, må vi forstå dagens reisemønstre og hva som motiverer folk til å reise slik de gjør.

Kommunens og regionale myndigheter har ansvar for planlegging av transport og tilrettelegging for næringsliv.  I den sammenheng er innsikt i reisevaner relevant og viktig.

Samarbeid med andre kommuner

Asker, Røyken og Hurum kommuner blir én, felles, ny kommune fra 1. januar 2020. Arbeidet med ny, felles kommuneplan er i gang. Kunnskap om reisemønstre gir viktige innspill til en samordnet areal- og transportplanlegging i nye Asker.

Hver vår gjennomfører Samferdselsdepartementet og transportetatene en nasjonal reisevaneundersøkelse. Både Asker, Røyken og Hurum kommuner er omfattet av denne. Likevel ønsker vi nå ytterligere kunnskap om reisevanene i vårt distrikt. Derfor gjennomfører vi også en egen reisevaneundersøkelse blant kommunalt ansatte og ansatte i lokale bedrifter i Asker. Dette gjør vi i samarbeid med Røyken, Hurum og Bærum kommuner.

Når skjer dette?

Undersøkelsen vil pågå i ukene 35-37 i 2017. Dette er første gang vi gjennomfører denne reisevaneundersøkelsen. Vi planlegger å gjenta undersøkelsen i løpet av de neste årene, slik at vi kan følge utviklingen over tid.

Hvordan vil resultatene bli brukt?

Kommunen vil i første rekke bruke resultatene i forarbeidet med kommuneplanen for nye Asker kommune.

De bedriftene som har nok respondenter (besvarelser) til at resultatene kan presenteres anonymt, vil få tilgang til egne resultater.

Resultatene blir også presentert for Asker Næringsråd.

Togstasjon