Temaplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner, ble vedtatt i kommunestyret tirsdag 14. november.

- Altfor mange utettes for vold i nære relasjoner. Dette er svært alvorlig for dem det gjelder, og et samfunnsproblem vi hele tiden må ha oppmerksomhet på. Vi har alle et ansvar for å varsle dersom vi får kjennskap til vold i nære relasjoner, sier ordfører Lene Conradi etter at Kommunestyret i Asker 14. november 2017 enstemmig vedtok Temaplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Målet med temaplanen er at hjelpeapparatet skal få økt kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner og at flere skal få hjelp til å komme seg ut av et liv preget av vold. Det er i hovedsak kvinner og barn som er mest utsatt for vold i nære relasjoner. Statistikken viser også at siden 2010 har antallet utsatte for mishandling i familieforhold fortsatt å vokse. Det er imidlertid ikke voksne kvinner som nå er de mest utsatte i disse anmeldelsene, men barn.

- Å komme tidlig inn i situasjoner der vold, overgrep og krenkelser begås, er viktig for å kunne tilby hjelp og kunne bryte voldsatferden. Nå har vi en god plan for å jobbe systematisk med dette alvorlige temaet i årene framover, sier ordfører Conradi.

Politisk prioritert arbeid

Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner (VINR) har i en årrekke vært et politisk prioritert område. Dette fokuset har bidratt til at omfanget av mindre alvorlig vold fra foreldre mot egne barn har hatt en tydelig nedgang. Dessverre er ikke dette tilfellet ved alvorlig vold mot barn. Her er det ikke registrert en tilsvarende nedgang.

Forskningen sier noe om hvordan alvorlig vold er overrepresentert og opprettholdes i familiekontekster med sammensatte sosiale problemer.

Holdningsskapende arbeid og konkret hjelp

Det forebyggende arbeidet er rettet mot alle mennesker og bygger på god og enkel kunnskapsinformasjon. Det legges særskilt vekt på det holdningsskapende arbeidet. Hjelp og spesifikke behandlingstiltak er rettet mot personer som er voldsutsatte, der ulike tjenester bidrar til å møte akuttbehov, gi krisehjelp og tilby den voldsutsatte videre hjelp inn i behandlingssystemet.

Satsingsområder i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Kommunestyret vedtok følgende satsingsområder og mål for arbeidet mot vold i nære relasjoner:

  • Asker kommune tilrettelegger for en bærekraftig lokal samfunnsutvikling som gir alle innbyggere mulighet for å mestre sine liv og delta og bidra i samfunnet.
  • Asker kommune arbeider forebyggende gjennom universelle, kunnskapsbaserte tiltak.
  • Ansatte har relevant kunnskap om vold og kjennskap til hjelpetilbudet i kommunen og hos relevante samarbeidspartnere.
  • Ansatte har kunnskap om tidlig innsats og identifiserer og oppdager risikoutsatte barn, unge og voksne som lever i sviktende omsorgsmiljøer.
  • Melde- og henvisningsrutiner er tydelige, godt kjent av ansatte, og gjennomgås årlig i virksomhetene.
  • Barn som har vært vitne til vold f år raskt nødvendig oppfølging.
  • Brukerne opplever et helhetlig hjelpetilbud med godt samarbeid og samhandling mellom de ulike sektorer i kommunen.Handlingsprogram

Rådmannen har i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogram for 2018-2021 lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til oppfølging av temaplanen.

Handlingsprogrammet med tilleggsinnstilling skal til behandling av formannskapet 21. november og til endelig behandling i kommunestyret 12. desember.