Asker gjør det bra i NHOs nærings-NM 2018, men har falt fra 7. til 10. plass siden i fjor.

- Vi har høye ambisjoner innenfor næringsutvikling, fordi næringslivet står for verdiskapning, sysselsetting, bidrar til velferd og er en sterk innovasjonskraft i samfunnet. Vi har en tilbakegang fra en 7. plass i 2017, men en 10. plass er fortsatt veldig bra, sier ordfører Lene Conradi.

Kommunen vil nå analysere tallene og igangsette relevante tiltak som vil kunne løfte oss i årene som kommer. Hovedårsaken til nedgangen er sannsynligvis en uventet og stor befolkningsnedgang i Asker i 2017/1208 og bortfall av nærmere 1 200 arbeidsplasser innen olje- og gass-næringen de siste årene.

- For at vi skal bedre resultatene må vi skape flere arbeidsplasser - særlig kortreiste kompetansearbeidsplasser, få flere inn på praktisk fagutdanning, legge til rette for en befolkningsøkning, bygge ut tilstrekkelig med nye boliger, øke innflyttingen av spesielt yngre mennesker og håpe på et økt fødselsoverskudd. Det blir også viktig å samarbeide tett med næringslivet og å legge forholdene godt til rette for nye næringsarealer og flere næringsetableringer, sier Conradi.

Hun understreker samtidig at kommunen må være forberedt på at resultatene vil kunne variere over tid, og legger vekt på at kommunen er sårbar for konjunkturer da kommunens næringsliv i stor grad er knyttet til verdikjeden innen olje og gass næringen eller de såkalt kunnskapsbaserte næringer.

- Vi jobber nå med en næringsstrategi, og arbeidet med å bygge en ny, større kommune vil gi nye og flere muligheter for et enda mer mangfoldig og robust næringsliv, sier  hun. 

Kort om undersøkelsen 

NHOs kommune-NM måler kommunenes «prestasjon» sett ut fra næringslivets ståsted. Parameterne er satt opp slik at kommunene vanligvis ikke beveger seg mange plasser opp og ned fra år til år – slik det er med en del andre slike undersøkelser. Kommune-NM er således troverdig, men samtidig er det svakheter i undersøkelsen. Det kreves  derfor supplerende analyser og undersøkelsen må sammenholdes med annen relevant statistikk for for å kunne gi et mest mulig korrekt bilde av situasjonen. Kommunens resultater er relative i forhold til de andre kommuner.

Resultatet i Kommune-NM  fremkommer gjennom 19 parametere innen:

  • Næringsliv
  • Arbeidsmarked
  • Demografi
  • Kompetanse
  • Kommuneøkonomi

Kort om resultatene

Asker har falt fra 7 til 10. plass. En 10. plass er fortsatt veldig bra. men kommunen har en tilbakegang på noen av områdene.

  • Næringsliv - opprettholdes
  • Arbeidsmarked – nedgang. Vi har fått færre kortreiste arbeidsplasser etter at 1 200 arbeidsplasser i olje- og gassnæringen forsvant. Selv om det totalt sett ikke er nedgang i arbeidsplasser, er de nye jobbene dekket opp av inn pendlere (gir mindre vekt i undersøkelsen)
  • Demografi -  stor nedgang. Asker hadde en spesiell utfordring i 2017 med lav befolkningsvekst. Dette er hovedårsaken til tilbakegangen totalt.
  • Kompetanse - nøytralt og som tidligere. Vi scorer generelt lavt grunnet for få med fagutdanning.
  • Kommuneøkonomi - fortsatt meget sterk – men nedgang fra en 1. plass til 3 plass.

Her finner du undersøkelsen i sin helt fra NHOs nettsider.