Asker kommune åpnet økonomisk tilsyn med Risenga barnehage i august 2017. Tilsynsrapporten ble offentliggjort ved orientering til formannskapet den 23. januar. Rapporten viser at offentlig tilskudd og foreldrebetaling i tilsynsperioden i all hovedsak har gått til det de skal – nemlig å gi barna et godt pedagogisk tilbud. Men det er betalt kr 330 000,- for mye husleie i årene 2015 og 2016. Kommunen krever at morselskapet ordner opp innen 1. mai.

Formannskapet behandlet saken tirsdag 6. februar, og ber rådmannen å tilskrive Kommunenes Sentralforbund (KS) om prinsippene og rammebetingelsene for kommunalt tilsyn med økonomien i private barnehager. Rådmannen vil også se nærmere på kommunens rolle som tilsynsmyndighet, og i den forbindelse vurdere både kompetanse og kapasitet.

- Vi forventer nå at eierselskapet retter opp de avvikene som tilsynet har påpekt, og at de blant annet betaler tilbake den summen vi krever. Samtidig er det viktig å si at i all hovedsak har offentlig tilskudd og foreldrebetaling gått til et pedagogisk tilbud for barna. Vi har tro på at Risenga barnehage nå vil fortsette barnehagedriften i tråd med lover og kvalitetskrav, sier rådmann Lars Bjerke.

Trygge barnehager i Asker

Asker kommune er opptatt av at alle barnehagene i Asker er trygge, og drives profesjonelt og godt. Foreldrene skal være trygge på at barna opplever gode dager med et godt tilbud i barnehagene.

- Vi setter derfor pris på aktive brukere og at foreldre i barnehagene følger med og sier i fra til kommunen når de mener å oppdage feil og mangler. Vi tar alle slike henvendelser på alvor, og igangsetter eventuelt nødvendig tilsyn.  Det har vi gjort i denne situasjonen.

Kommunen har etter 1.1.2013 hatt myndighet til  å gjøre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det aktuelle økonomiske tilsynet med Risenga barnehage gjelder derfor perioden 2013-2016. Tilsynets myndighet har vært å se etter at vilkårene i Barnehagelovens paragraf 14A er oppfylt.

- Kommunen ba barnehageeier om å få innsikt også i saker fra før 2013 for å kunne få en helhetlig og korrekt grunnlag for de økonomiske forholdene i Risenga barnehage AS. Kommunen har ikke hatt myndighet til å kreve innsyn før 2013, så vi har vært avhengig av at barnehageeier gir innsyn frivillig. Det har de ikke ønsket å gi oss, og vi tar det til etterretning, sier rådmannen.

Avvik, men pengene har gått til det de skal

Det økonomiske tilsynet viser at offentlig tilskudd og foreldrebetaling i hovedsak har gått til det de skal - nemlig å gi barna et godt pedagogisk tilbud. Samtidig har det økonomiske tilsynet funnet avvik som kan måles i kronebeløp:

  • Risenga har betalt for mye i husleie i 2015 og 2016 - kr 330 000,-
  • Risenga har hatt penger til gode i morselskapet Seraphin som bare delvis er nedbetalt. Restbeløpet 31.12.2016 var ca. kr 595 000. Det har ikke vært beregnet renter av denne fordringen. I årene 2013-2016 tilsvarer dette ca. kr 70 000,-. Det er nedfelt i lov at transaksjoner internt i konsernet skal skje etter markedsmessige vilkår. Det er ikke gjort her.

Disse avvikene betyr at Risenga barnehage har hatt dårligere økonomi og svakere likviditet enn de skulle ha hatt, heter det i rapporten.

- Kommunen har bedt barnehageeier (morselskapet) om å rette opp de økonomiske avvikene innen 1. mai 2018. Dersom dette ikke skjer har kommunen varslet at de vil kreve tilbakebetalt kr 330 000,- som er betalt for mye i husleie, sier rådmannen.

Tilsyn av private barnehager i Asker

Kommunen har lenge hatt opplegg for og gjennomført systematiske tilsyn med kvalitet i private barnehager. Etter lovendringen i 2013, hvor kommunene også fikk adgang til å gjennomføre økonomisk tilsyn har kommunene, og dermed også Asker, brukt tid på å komme i gang med slike tilsyn hos private barnehager. Risenga-saken har aktualisert dette og gitt oss erfaring for fremtidige økonomisk tilsyn i denne sektoren.

Rådmannen kommer tilbake til Formannskapet med en egen sak om hvordan kommunen skal følge opp arbeidet med tilsyn av private barnehager.