Solli skiarena med skytebane er i ferd med å bli en realitet, etter at kommunestyret med stort flertall tirsdag 15. mai vedtok offentlig områderegulering for skiarena med utfartsparkering på Solli. Skiskytteranlegget skal i første omgang ha kun 20 skyteskiver.

- Vi legger nå til rette for mye fremtidig skiglede for idretten og innbyggerne i Asker. En arena for både langrenn, skiskyting og hundekjøring på Solli, vil bli et sted for trening og mindre konkurranser for skiklubbene i Asker. Selv om det har vært mange ulike syn på saken og mange hensyn å ta underveis, har vi nå endelig fått et vedtak i kommunestyret. Det er jeg glad for, sier ordfører Lene Conradi.

Igangsettes så fort som mulig

Kommunestyret legger med dette opp til utvikling av et i første omgang mindre anlegg med 20 skyteskiver, uten utvidet parkeringskapasitet og adkomstvei opp til anlegget. Dette betyr at trafikksituasjonen i liten grad endres i forhold til dagens situasjon.

- Sammen med et godt løypenett ved Solli, blir dette en flott arena med mulighet for opplevelser, trening, lek og konkurranse for aktive i alle aldre, sier ordfører.

Arbeidet settes i gang så fort som mulig etter at nødvendige formaliteter for utbygging, er på plass.

Mulig fremtidig større anlegg

Planen som ble vedtatt tirsdag 15. mai omfatter i tillegg en mulighet til å utvide skiskytteranlegget opp til 30 skyteskiver. Et mulig fremtidig større skianlegg vil kreve utvidelse av parkeringsplassene ved Solli og dermed en større utfartsparkering, samt en ny adkomstvei opp til skianlegget. Det legges da også opp til få på plass to bygninger for løypemaskin, lager og tidtaking.

- Det store skianlegget er imidlertid avhengig av bedre trafikksikkerhet langs nedre del av Solliveien. Trafikksikkerhetsløsningene er ikke avklart ennå, sier hun.
Alt dette avhenger blant annet av at reguleringsplan for nedre del av Solliveien er vedtatt og gjennomført i henhold til planen med særlig hensyn til trafikksikkerheten.

- Dette noe større anlegget ligger lenger fram i tid. Nå gleder vi oss over å komme i gang med å utvikle det lille anlegget med 20 skyteskiver. Det blir et bra anlegg for barn og unge, tett på et flott løypenett og samtidig skjermet i dalen der oppe ved Solli, sier hun.

Miljøhensyn

Reguleringen som nå er vedtatt, er i overensstemmelse med kommuneplanen, og er godt utredet i forhold til ulike alternativer, interesser og interessekonflikter. Man har også tilpasset planen til kulturminner, naturinteresser, dagens friluftsliv og dermed Markaloven. Samtidig er arealene store nok til å kunne være arena for trening og mindre konkurranser innen langrenn, skiskyting og hundekjøring. Forslaget innebærer store landskapsinngrep for å få plass til skytebanen, men anlegget vil få massebalanse.

- Av hensyn til både fugleliv, dyreliv og turgåere, vet jeg at rådmannen har viet forurensningshensyn, blant annet fra støy og bly, særlig oppmerksomhet i planarbeidet, sier ordfører.