I sitt siste møte før sommerferien tirsdag 12. juni, hadde kommunestyret et stort antall saker til behandling, noe som blant annet førte til at møtet startet allerede klokken 10.00 på formiddagen. Her finner du noen av sakene som var oppe til behandling.

Hjelp til foreldre med leksehjelp

Mange foreldre som har barn i skolen, opplever at de mangler bakgrunn og kompetanse til å støtte barna i leksene hjemme. Nå vil de etter hvert få tilbud om kurs.

I Askerskolen legges det i stor grad opp til at foreldre forventes å hjelpe sine barn med lekser.  Kommunestyret ønsker nå, etter vedtak tirsdag 12. juni, å etablere et opplegg som kan hjelpe foreldre til bedre å støtte barna i leksene hjemme. De la vekt på at foreldre bør få støtte i den viktige oppgaven det er å motivere barna til skolearbeid.

Kommunen legger opp til en ordning i regi av skolene og foreldrene i samarbeid, slik at dette blir et varig og forutsigbart tilbud. Foreldremøtene er gode arenaer for å gi denne støtten, som bør vinkles mot motivasjon og interesse mer enn faglige kunnskaper hos foreldrene. Da lesing er en særlig viktig inngang til læringen, er foreldrenes engasjement og oppfølging særlig viktig her, mener kommunestyret.

Justering av skolekretsgrenser i Asker kommer på høring

Kommunestyret vedtok å sende rådmannens forslag til justering av noen skolekretsgrenser på høring. Det dreier om endringer av skolekretsgrenser for Mellom-Nes skole, Hvalstad skole, Billingstad skole, Drengsrud skole og Vardåsen skole.

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker 2016 - 2028. Siden den gang har det vært en nedgang i Askers barne- og elevtall. Færre elever reduserer eller utsetter behov for nybygg, og påvirker derfor også planene for utbygging av skoler og barnehager. Ved å endre på noen skolekretsgrenser vil behovet for nybygg reduseres. Derfor behandlet kommunestyret et tillegg til strategien fra 2017, for å sikre god og riktig utvikling på oppvekstområdet.

Kommunestyret vedtok også at investering i nybygg, utvidelse og rehabilitering av barnehager og skoler skal fremmes som egne politiske saker når mulighetsstudiene for prosjektene foreligger. De folkevalgte var også opptatt av å holde kontroll på økonomien i slike saker.

God folkehelse i Asker

En statusrapport på folkehelseområdet i Asker viser at det står generelt bra til med Askers innbyggere. Samtidig er det utfordringer knyttet til alkohol, narkotika og sosial ulikhet. Kommunestyret vedtok at foreldreinvolveringen i det rusforebyggende arbeidet skal systematiseres og styrkes. 

Kommunestyret behandlet statusrapport for folkehelseområdet 2018. Hvert år lager rådmannen en slik rapport for å følge opp kommunens Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 og Folkehelseinstituttets (FHI) publisering av de årlige folkehelseprofilene for kommunene. Generelt sett har Asker en god folkehelseprofil også i 2018.

Årets tema i rapporten er «alkohol, narkotika og folkehelse». Det er innenfor disse områdene Asker skårer rødt på profilen, i tillegg til sosial ulikhet. «Rapport folkehelse i Asker 2018» legger frem tiltak overfor utfordringene i rapporten, og legger vekt på blant annet økt foreldreinvolvering i det rusforebyggende arbeidet.

Kommunestyret vedtok å etablere en arena i tilknytning til foreldremøtene på alle ungdomsskoler som legger til rette for å drøfte grensesetting rundt alkohol og gode fellestiltak. Det er ellers iverksatt en rekke helsefremmende og forebyggende tiltak høsten 2017 til våren 2018 som imøtekommer strategiene for folkehelseplanens fem innsatsområder. Disse er både i regi av kommunen og i samarbeid med andre aktører.

Asker som friby

Asker blir nå friby for forfulgte kunstnere. Det vedtok et enstemmig kommunestyret tirsdag 12. juni. Som friby vil Asker kommune være hjemkommune for en anerkjent kunster fra et annet land.

 

Ønsker kulturklynge på Dikemark

Asker kommune ønsker nå å legge til rette for etablering av en kulturnæringsklynge på Dikemark. Sammen med etablering av atelier til utleie og lokaler til "Artist in Residence", skal dette nå inngå i arbeidet med områdeplan for Dikemark. Det vedtok kommunestyret tirsdag 12.juni.

Utvikling av en kulturnæringsklynge på Dikemark forutsetter engasjement av en egen prosjektleder, som skal jobbe med å få ulike leietagere inn i Vaskeribygningen for å etablere et variert miljø med kreative næringer og som kan skape aktivitet i sentrumsområdet på Dikemark.

Kommunen skal nå se nærmere på muligheten for å leie bygningen Vaskeriet, slik at den eventuelt kan benyttes til etablering av kulturnæringsklynge, visningssted og aktivitetssenter i sentrumsområdet. Bygningen Bjerget skal også vurderes for mulig fremtidig utleie av atelierer til kunstnere.

Gode økonomiske resultater for Asker i 2017

I 2017 hadde Asker kommune et av sine beste økonomiske resultater noen gang. Netto driftsresultat ble 421 millioner kroner, eller 8,5 prosent. Årsakene til det gode resultatet var blant annet høye skatteinntekter, reduserte pensjonsutgifter og god avkastning på finansforvaltningen. Kommunestyret vedtok tirsdag årsberetning og regnskap for 2017. Årsberetning og regnskap for 2017 er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyre. Kommunestyret vedtok enstemmig årsberetning og regnskap for 2017.

Se sakspapirer og video fra møtet