Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjett 2019 mandag 8. oktober. Ordfører Conradi mener dette er omtrent som forventet for Asker kommune.

- Vi skal nå se nærmere på detaljene i statsbudsjettet og hva dette vil bety for Asker kommune og Askers innbyggere, sier ordfører Lene Conradi som mener at det økonomiske opplegget for kommunesektoren ikke er overraskende og i tråd med det som ble varslet i Kommuneproposisjonen i mai.

Conradi har likevel forventninger til regjeringens skolesatsing med blant annet lærerspesialister og lærertetthet.
- Regjeringens skolesatsing er spennende og vil kunne bidra til videre utvikling av grunnskolen også i Asker. Arbeidet med å få på plass flere kommunepsykologer er også et viktig tiltak for å nå de unge i en sårbar alder. Regjeringens satsing på kompetanse, opplæring og bedre introduksjonsprogram for innvandrere er viktig, sier hun videre.

Strammere tider for kommunene

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, mener at forslaget til statsbudsjett for 2019 vil gi strammere tider for mange kommuner. De påpeker blant annet at statsbudsjettet ikke tar høyde for økte rentekostnader som følge av økt rentenivå, at bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert og at kutt i toppfinansiering av ressurskrevende tjenester øker kommunenes utgifter.

- Vi er særlig bekymret for manglende finansiering av bemanningsnormen i barnehagene og økt kommunal finansiering av ressurskrevende tjenester. Med Asker kommunes lånegjeld er vi også noe bekymret for den varslede renteøkningen, sier Conradi.

Fortsatt gode tjenester til innbyggerne

Rådmannen vil gjennomgå Statsbudsjettet og se på mulige konsekvenser for Asker kommune i løpet av de nærmeste ukene i forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2019.

- Vi vil, basert på de rammene som legges i Statsbudsjettet, fortsette å gi Askers innbyggere gode tjenester, og gå videre med våre planlagte tiltak og investeringer for å skape et best mulig lokalsamfunn, sier Conradi.

I praksis betyr dette at det er stramt budsjett både hva gjelder drift og investeringer. Eventuelle nye tiltak må sikres en inndekning. Det betyr at det må gjøres tilsvarende kutt i eksisterende tjenester, eller økte gebyrer og egenbetalinger. Det er allerede lagt inn i rådmannens forslag til budsjett for 2019 en effektivisering på 30 millioner i driftsbudsjettet for å sikre et ansvarlig budsjett i tråd med handlingsreglene.

- Foreløpig ser det derfor ikke ut til at det er grunnlag for endring av budsjettet som rådmannen allerede har lagt fram, da statsbudsjettet ikke gir oss økt handlingsrom, sier Conradi.

Her er noe av det regjeringen satser på i 2019

  • 200 millioner til opptrappingsplanen for rusfeltet
  • 200 millioner til tidlig innsats i skolen
  • 100 millioner til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
  • 45 millioner gratis kjernetid i barnehager for 2-åringer
  • 37 millioner lærerspesialister i grunnskolen
  • 50 millioner til rekrutteringstilskudd til kommunepsykologer
  • 95 millioner til kombinasjonsklasser (grunnskoleopplæring og videregående skole) for innvandrerungdom, videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere, bedre kvalitet på i kommunenes introduksjonsprogram.

Mye av dette har rådmannen allerede lagt inn i forslag til budsjett og handlingsprogram for 2019.

Når det gjelder samferdsel, står det i statsbudsjettet at det er avsatt midler til planlegging for strekningen Ramstadsletta - Slependen. Videre midler til ny E18 vil man ifølge Statsbudsjettet komme tilbake til, siden dette er knyttet til de aktuelle kommunenes behandling av fremtidig bompengefinansiering.

Se for øvrig detaljer om Statsbudsjettet 2019 på regjeringens nettsider.