I Asker har allerede 1300 barn lastet ned aktivitetskortet A!A. Nå følger regjeringen etter og håper at et nytt fritidskort vil gjøre hverdagen lettere for barnefamilier. Ordføreren i Asker applauderer forslaget.

A!A gir en god oversikt over fritidsaktiviteter og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 – 16 år som ønsker å delta.

– Det er flott at regjeringen ønsker å gjøre det lettere for alle familier å gi barna tilgang til fritidsaktiviteter. I Asker har allerede 1300 barn og unge lastet ned aktivitetsappen, som bidrar til at alle kan delta i organiserte fritids – og kulturaktiviteter. Vi ønsker med dette å bidra til større grad av felleskap og mestring, sier ordfører Lene Conradi.

Økende antall står utenfor

Ordføreren sier at alle barn og unge i Asker, uavhengig av foreldrenes økonomi, nå får mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Hun håper at tilbudet vil ha positiv virkning på barn og unges psykiske helse.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB Nor i september 2018 viser at summene norske foreldre bruker på fritidsaktiviteter for barn har gått opp. Samtidig deltar barna på færre fritidsaktiviteter. Og andelen barn som ikke er med på noen fritidsaktivitet har økt betydelig siden 2012.

bowling

Positive ringvirkninger

Asker jobber med å videreutvikle kortet og i tiden framover vil kortet ha enda flere muligheter for aktiviteter og funksjoner. Skolene skal kobles på, NAV, Flyktningeteamet og Barnevernet har søkt midler for å koble seg på.

– Vi er veldig stolte av det populære kortet. Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling, og har positive ringvirkninger for både fysisk og psykisk helse. Å være tilstrekkelig fysisk aktiv i oppveksten forebygger sykdommer og plager både i barndommen og senere i livet, sier Conradi.

Fun Friday (AIR) – Ung kulturs gratisaktiviteter, BUA, Lek deg sprek (DNT), Bibliotekets gratisaktiviteter og «åpen fotballbane» sammen med Asker skiklubb er noen aktiviteter som er på trappene.

– Hvis vår løsning kan være til nytte for utviklingen av det nasjonale kortet, deler vi gjerne våre erfaringer og kompetanse, sier ordfører Conradi.

Barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status er mindre fysisk aktive enn familier med høy sosioøkonomisk status. Disse vil kunne få aktiviteter via A!A. 

Samarbeid og støtte til videreutvikling

Akershus fylkeskommune støtter prosjektet via midler fra nasjonalt program for folkehelse (folkehelseprogrammet) med ca 2,6 millioner kroner, som hovedsakelig skal brukes til videreutvikle appen gjennom tjenestedesign og legge grunnlaget for en effektevaluering av tiltaket ved hjelp av Sintef, samt noe til markedsføring og utvikling.

Her kan du lese mer om og laste ned aktivitetskortet A!A