Bilde av Kistefossdammen
Asker har nærmere 180 dammer og Kistefossdammen er en av disse. Selve dammen ble bygd i 1918 som kraftverksdam for Heggedal Uldvarefabriker.

I Asker har vi nærmere 180 dammer. De er enten naturlige eller skapt av tidligere næringsliv. Høringsfristen for kommunens kartlegging og forslag til hvordan god forvaltning kan sikres er satt til 31. desember.

Askers dammer har både områdedefinerende funksjon, kulturhistorisk verdi, de er viktige naturmiljøer og inngår i overvannsløpet.

– I dag har vi ingen samlet oversikt over tilstanden til dammene eller forvaltningsregime med forankring i Plan for faste kulturminner eller i KIF-planen. Vi utarbeider nå en oversikt over dammene og foreslår et regime for fremtidig forvaltning, sier leder for vann og avløp i Asker kommune, Per Øystein Funderud.

I verbalvedtaket fra behandling av Handlingsprogram 2018- 2021 bes Rådmannen spesielt om å redegjøre for tilstanden til Østenstaddammen, og komme med forslag til hvordan dammen kan reddes.

Dammene har ulike verdier

En dam er et byggverk som demmer opp vann i en innsjø eller elv. I tidligere tider ble norske dammer bygd for å skaffe vann til bl.a. sagbruk, mølledrift, jernverk, gruvedrift, tømmerfløting og isproduksjon.

Viktigheten av å ivareta verdiene i Askers dammer er forskjellig fra dam til dam. Kommunen har valgt tre verdier som vil representere ulik forvaltning: kulturhistorisk verdi, naturverdi og rekreasjonsverdi.

– Verdiene kan ha motstridende interesser når det gjelder forvaltning. I damregisteret er det, i tillegg til rene faktaopplysninger, gjort en vurdering av hvilke verdier som bør prioriteres ved utarbeidelse av en forvaltningsplan for den enkelte dam, sier han.

Med tanke på rekreasjonsverdi kan mulighet for friluftsliv og bading være viktig, mens for kulturhistorisk verdi vil det å gjenskape og vedlikeholde den opprinnelige funksjonen til dammen som vektlegges. Prioritering av naturverdier kan bety alt fra ingen forvaltning til at dammen forvaltes slik at det tilrettelegges for en spesiell type plante- og dyreliv.

I tillegg til å prioritere hvilke verdier som skal vektlegges, mener den tverrfaglige arbeidsgruppen at kommunen må prioritere hvilke dammer som er viktigst og som skal ha en aktiv forvaltning.

Grunneier har ansvaret

Grunneier har ansvaret for en dam, med mindre det er gjort juridisk bindende avtaler om noe annet.

– Mer enn to tredeler av alle dammene i Asker er privat eid. For å oppnå en god og sikker forvaltning av dammene må derfor også private eiere delta. Kommunens virkemidler kan for eksempel være opplæring, veiledning, praktisk bistand til både skjøtselsplaner og konkrete tiltak, sier Funderud.

Kommunen vil vurdere om det er nødvendig med økonomiske støtteordninger.
Asker kommune har utarbeidet følgende dokumenter:

  • Rapporten «Vassdrag i Asker – dammer» - en datarapport som beskriver Askers dammer med bilder og tekst.
  • Damregister med mulighet til å sortere på ulike kategorier. (Excel)
  • Et notat som belyser ulike sider ved forvaltning av Askers dammer.

Her kan du gi innspill til kommunens kartlegging og forslag til forvaltning av de ulike dammene. Merk høringsfrist 31. desember.

Arbeidet er gjennomført som et tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale avdelingene Plan og bygg, Natur og idrett og Kommunalteknisk avdeling. I forbindelse med vurdering av damsikkerhet er det også innhentet bistand fra kommunens vassdragstekniske ansvarlig (VTA).