For høye mobbetall, skolekretsendringer og ny ishall på Risenga var noen av sakene som ble vedtatt i kommunestyremøtet 9. april.

Kommunestyret ble orientert om resultatene fra Elevundersøkelsen, som viser at askerskolen har en negativ utvikling i antallet elever som rapporterer om mobbing.

Askerskolen har som alle landets skoler nulltoleranse for alle typer krenkelser. Alle saker der elever opplever mobbing er en for mye.

– Selv om det har vært jobbet systematisk over tid, ser vi dessverre at mobbetallene viser utvikling i feil retning i skolene våre. Det er alvorlig. Slik kan vi ikke ha det. Skolebarna våre skal ikke oppleve mobbing. Det er det stor enighet om, sier ordfører Lene Conradi.

Læringsmiljø skolen

Rådmannen er i gang med å analysere bakgrunnen for at en for stor andel av våre elever ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø.

– Vi vet ikke hvorfor utviklingen har gått i feil retning. Kommunen jobber nå for å finne årsakene, og rådmannen vil prioritere arbeidet mot mobbing enda høyere fremover, sier ordføreren.

Utfordringer i læringsmiljøet skyldes ofte komplekse forhold. Skolene og skoleeiernivået trenger mer tid før endelige tiltak kan konkluderes. Rådmannen vil komme tilbake til oppvekstkomiteen med mer konkrete tiltak i en ny behandling av saken i mai.

Les hele kommunestyresaken om læringsmiljø i askerskolen - resultater og tiltak 9. april 2019. 

Skolekapasitet i Mellom-Nes skolekrets

Mellom-Nes skole er en to-parallell barneskole med en kapasitet til å gi undervisning til 381 barn. I dag er det 366 barn ved skolen, men framskrivninger for skolekretsen og antall barnehagebarn folkeregistrert i skolekretsen viser at elevtallet kommer til å stige de kommende årene.

Kommunestyret vedtok 9. april at rådmannen skal se på hvilke endringer av skolekretsendringer for Mellom-Nes skole som er mulige, med unntak av forslaget til kretsgrenseendring som kommunestyret enstemmig avviste i møte 13.11.18.

Parallelt skal rådmannen utrede om det er mulig å erverve tomter for å utvide skolekapasiteten på Mellom-Nes. En midlertidig løsning vil etablert på Landøya ungdomsskole ved behov, tidligst skoleåret 2020/2021.

Les hele kommunestyresaken om skolekapasiteten i Mellom-Nes skolekrets

Ny ishall på Risenga

Den nye ishallen kan få 3500 tilskuerplasser og parkeringskjeller. FOTO: NCC
Den nye ishallen kan få 3500 tilskuerplasser og parkeringskjeller. FOTO: NCC

Forslaget til privat detaljregulering for ny Risenga ishall ble enstemmig vedtatt på kommunestyremøtet.

Planforslaget legger opp til gode rammer for utvikling av en ny ishall med parkeringsanlegg og disponerer eiendommen på en slik måte at man ivaretar overordnede føringer og visjoner for området.

Reguleringsplanen for Risenga ishall inngår i Risengaparken, som det nylig er vedtatt en Designhåndbok for. Planforslaget ivaretar de store grepene for grønn mobilitet, blågrønne strukturer, trafikk og parkeringsproblematikk og en helhetlig utforming som fremgår av Designhåndboka.

Reguleringsplanen tilrettelegger for den eksisterende idretten og øker muligheten for uorganisert aktivitet, uten at det er til hinder for videre utvikling av Risengaparken. Ny ishall på Risenga er dimensjonert som matcharena for ishockey og skal også brukes til trening for andre skøytesporter. Ishallen vil ha plass til 3650 tilskuere, hvorav 500 er ståplasser.

Det vedtatte planforslaget legger opp til en funksjonseffektiv ishall og attraktive uteområder til lek og opphold som ivaretar grønnstrukturer, overvannsløsninger samt fremmer grønn mobilitet.

Les mer om utviklingen av Risenga-området.

Aktuelle lenker