Handlingsprogram 2022-2025

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Les digital versjon av forslag til handlingsprogram 

Les forslag til handlingspogram som pdf  

Politisk behandling 

Kommunestyret skal behandle handlingsprogrammet 14. desember 2021. Det er kommunestyret som gjennom sine prioriteringer og vedtak fastsetter kommunens økonomiske rammer for perioden 2022-2025.