Høring: Forslag ny forskrift kommunal bostøtte

Utvalg for Velferd i Asker kommune behandlet i sitt møte 4.11.2020 utkast til lokal forskrift om kommunal bostøtte. Utvalget vedtok å legge utkastet til forskrift ut på høring med høringsfrist 19.11.2020.

Frist for å fremme høringssvar er altså 19. november. Den korte høringsfristen har sammenheng med at saken om endeling behandling av forskriften skal behandles i kommunestyret 8. desember. Det tas sikte på å gjøre ny forskrift gjeldende fra 1. juli 2021.

Forslag til forskrift

Gi innspill

Eventuelle uttalelser til forskriftens innhold sendes på e-post til og merkes «Forskrift om kommunal bostøtte – Høringssvar» i emnefeltet.

Høringsuttalelse kan også gis på elektronisk skjema ved å følge denne lenken.

Høringsfrist: 19.11.2020

-------------------------------------------------------------------

Bakgrunnsinformasjon om forslaget

Bakgrunn

Asker, Hurum og Røyken kommuner har blitt nye Asker kommune fra 1.1.2020, og forslag til forskrift om kommunal bostøtte er en harmonisering mellom de regelverk om bostøtte som gjaldt tidligere i de tre kommunene. 

Om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. I leide boliger bidrar bostøtten til at deler av husleien blir subsidiert.

Det skilles mellom to bostøtteordninger; den statlige som administreres av Statens Husbank og den kommunale som administreres av kommunene. De to ordningene komplimenterer hverandre, og dekning fra den kommunale bostøtteordningen vil normalt komme som et tillegg til utbetalingen av den statlige bostøtten. Innføring av kommunal bostøtteordning er frivillig fra kommunene sin side, men kommuner med høyt press i boligmarkedet og utleiemarkedet vil ofte gi tilbud om slik bostøtte

Ordninger som gjaldt i de tidligere kommunene

De tre kommunene har hatt tilbud om kommunal bostøtte. Hurum kommune har i liten grad benyttet ordningen, og i stedet valgt en ordning med sikring av minste nivå for livsopphold etter at husleien er betalt. I harmoniseringsøyemed er det følgelig naturlig å legge vekt på de to etablerte ordningene i Røyken og Asker. Det er behov for harmonisering fordi de to kommunene har hatt ulik praksis når det gjelder beregning av kommunal bostøtte, dekningsnivå og målgruppe.

Den største forskjellen i bostøtteordningene, er målgruppen for kommunal bostøtte. I Asker har bostøtten vært forbeholdt boliger med bemanning. Beboerne i slike boliger anses å ha et langvarig behov for redusert leie. Aleneboende i husstander med bemanning kommer dårlig ut ved å søke statlig bostøtte fra Husbanken. Den statlige bostøtten prioriterer husstander med et større antall husstandsmedlemmer. Familier vil ofte ha behov for bostøtte i en avgrenset periode i tiden frem til de oppnår høyere inntekt eller kjøper egen bolig. Det vil vanligvis ikke være behov for støtte over mange år i motsetning til aleneboende personer som er varig uføre.

I Røyken har kommunal bostøtte blitt utbetalt til husstander som leier kommunal bolig eller leier bolig som kommunen har disposisjonsrett til. Bostøtteordningen har heller ikke hatt et øvre boutgiftstak som dekkes av ordningen.   

Om forlag til ny forskrift for bostøtteordningen

Kommunal bostøtte foreslås videreført som ett av flere boligsosiale virkemidler i nye Asker kommune. Utkast til ny forskrift legger opp til at ordningen omfatter boliger som kommunen eier og private boliger hvor kommunen har disposisjonsrett.  

Bostøtten er foreslått forbeholdt husstander som leier bolig med bemanning, slik praksisen har vært i Asker. En bostøtteordning som omfatter husstander i ordinære kommunale boliger, vil kunne medføre at leietakerne blir boende i stedet for å etablere seg i private boliger. En slik ordning vil på lengre sikt medføre mangel på kommunale boliger og gå ut over husstander som har et akutt behov for kommunal bolig. En videreføring av dagens ordning i gamle Røyken forutsettes også å innebære vesentlig større kostnader sammenlignet med dagens ordning i Asker. Gamle Asker har 929 boliger av den nye kommunens totale 1321 boliger.

I forslaget til ny forskrift er det videre foreslått at boutgiftstaket heves til kr 12 000,- pr. måned. Dette vil innebære at flere med høye boutgifter i Asker kan få utbetalt kommunal bostøtte sammenlignet med dagens ordninger i de tre gamle kommunene. Beløpet reguleres i samsvar med endringer i Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks. Boutgiftstaket gir mulighet for å motta kommunal bostøtte som et supplement til den statlige bostøtteordningen som har et lavere boutgiftstak.

Fra kommunesammenslåingen 1.1.2020 vil leietakere i tidligere Røyken og Hurum kommuner generelt komme bedre ut gjennom å søke den statlige bostøtteordningen sammenlignet med før kommunesammenslåingen. De to kommunene har nå fått tilhørighet i en annen «kommunegruppe» i den statlige forskriften hvor det tillates høyere boutgifter som følge av at disse utvalgte kommunene anses å være kommuner med spesielt stort press i boligmarkedet. Før sammenslåingen var det bare gamle Asker som kvalifiserte til å inngå i denne gruppen av presskommuner. Dette innebærer at leietakere i boliger uten bemanning som etter den nye forskriften ikke kan søke kommunal bostøtte, likevel vil kunne komme inn under den statlige bostøtteordningen.

Utkastet til lokal forskrift foreslår å videreføre Røyken og Asker kommuners retningslinjer om et minstebeløp for utbetaling med sikte på å unngå unødvendig administrasjon. Den nye forskriften har i likhet med Asker sine retningslinjer et minstebeløp på kr 100,- pr. måned. Beløpet er satt lavt fordi enhver utbetaling av kommunal bostøtte vil ha betydning for personer med lav inntekt.

Når det gjelder de øvrige vilkår for å innvilge bostøtte i forskriftens § 3 og bestemmelsene i § 5 om bortfall av bostøtte, er Røyken sine retningslinjer benyttet. Tidligere vilkår i Røyken sitt bostøttereglement om å ikke gi bostøtte til husstander med formue, er likevel ikke foreslått videreført i den nye forskriften. Leietakerne bør ha et incitament til å spare til kjøp av egen bolig.  

Kommunedirektøren har på denne bakgrunn anbefalt en kommunal bostøtteordning som prioriterer boliger med bemanning. Dette vil innebære en avvikling av Røyken kommune sin ordning med tildeling av kommunal bostøtte til leietakere som ikke har bolig med bemanning. Endringen vil berøre et begrenset antall leietakere i gamle Røyken som vil få revurdert sine leienivå i samsvar med gjengs leie i tiden før forskriften trer i kraft.

Ikrafttredelse

Forskriftens ikrafttredelse er foreslått 1.7.2021. Dette innebærer at Asker kommune vil få tid til å komme i gang med å vurdere behovet for harmonisering av gjengs leie i de tre gamle kommunene før forskriften trer i kraft. Eventuelle endringer knyttet til gjengs leie nivået har betydning for hvor mange leietakere som har krav på kommunal bostøtte.