Høring: Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune

Asker kommune må etter sammenslåingen vedta en ny forskrift om fag- og timefordeling i grunnskolen. De tre kommunene har nå ulik bruk av den fleksibel timen for 1.-7. trinn og bruk av muligheten til å omdisponere 5 prosent av timene. Forslag til ny forskriften er lagt ut på offentlig høring frem til 30. mars.

Kommunedirektøren sitt forslag til lokal forskrift om fag- og timefordeling er at skolene i Asker følger det nasjonalt fastsatt minstetimetall.

Den felksible timen på 1. - 7. trinn brukes til faget matematikk på 4. og/eller 5. trinn.

Hvordan muligheten til å omdisponere inn til 5 prosent av timene brukes bestemmes av kommunedirektøren ved rektor på den enkelte skole. Omdiponeringen må skje innenfor hovedtrinnene 1. - 4., 5. - 7. og 8. - 10. trinn, og det er ikke anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, matematikk og engelsk.

Utvalg for oppvekst behandlet forslaget til lokal forskrift om fag og timefordeling på sitt møte 22. januar, og vedtok å sende det på høring.

Dokumenter

Saksfremlegg

Forslag til Lokal forskrift om fag og timefordeling

Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2019-20

Har du innspill til forslaget til lokal forskrift?

Send inn høringsinnspill her.

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  innen 30. mars. Merk innspillene med: Sak 20/00187

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar ved videre behandling i formannskapet og kommunestyret.