Høring: Utbyggingsavtale for Landøyveien 5

Formannskapet i Asker kommune vedtok i sitt møte 22.06.21 at utbyggingsavtale av Landøyveien 5 skulle legges ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15.08.21.

Utbyggingsavtalen er fremforhandlet for å gjennomføre rekkefølgebestemmelsene i detaljregulering for Landøyveien 5.

Planen legger opp til boligprosjekt med 59 boenheter, til sammen 5 500 kvadratmeter BRA. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for framtidig boligbebyggelse med gode felles utearealer som åpner området mot strandsonen.

Boligene skal utgjøre en overgangsbebyggelse mellom den framtidige bymessige bebyggelsen på Holmen 2/20 slipp og småhusområdene på Nes/ Landøya.

Planområdet omfatter også naturområder ned mot Neselva der naturverdiene skal sikres, og det legges til rette for kyststi som vist i overordnede planer.

Har du innspill?

Vi ønsker å høre din mening i saken. Innspill til utbyggingsavtalen kan du gi på digitalt skjema, på e-post eller som brevpost.

Dersom du gir innspill på e-post eller som brevpost, merk da meldingsfelt eller konvolutt med «Utbyggingsavtale for Landøyveien 5».

Høringsfristen er 15.08.21.