Trafikkavvikling i anleggsperioden - Gullhella VA

Fremkommelighet og sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen. Likevel vil det i enkelte perioder være begrenset fremkommelighet. Dersom det blir behov for å stenge veier blir dette varslet.

Tilsvarende blir planlagte vannavslag varslet på vanlig måte. Hoveddelen av ledningsnettet i området ligger i fjellgrøfter. Gravearbeider vil måtte forekomme med sprenging og pigging. Tiltak vil bli iverksatt med tanke på støy- og støvplager i anleggsperioden.

Det vil bli økt transport og trafikk, og begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Veier som må stenges varsles og skiltes. All gravevirksomhet sikres forsvarlig. Det legges til rette for forbipassering for gående og syklende. Omkjøringsveier skiltes. Blant annet anbefaler vi dere som bruker Gudolf Blakstads vei om i stedet å bruke Blakstadmarka i den perioden det skal foregå arbeider i Gudolf Blakstads vei.