Tiltak for å nå mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske dokument.

Handlingsprogram 2021-2024

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2021-2024. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2021-2024

Stedsutvikling

Asker skal videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling. Asker skal utvikles med en definert senterstruktur. Les om de største stedsutviklingsområdene.

FutureBuilt

Asker kommune er medlem av FutureBuilt for å utvikle klimanøytrale byområder, bygg og arkitektur med høy kvalitet. 
Se våre FutureBuilt-prosjekter.