Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Berørte veier og gravemetoder

Berørte veier og gravemetoder

Rehabilitering av ledningene vil gjøres med flere anleggsmetoder. De stedene der kapasiteten på ledninger skal økes, vil utskifting skje ved graving av åpne grøfter. De stedene der drikkevann- og avløpsledningene skal graves opp, vil også overvannsledningene fornyes. I forprosjektet vurderes løsninger og rehabiliteringsmetoder for de ulike strekningene, blant annet vurderes strekninger der «No dig»-løsninger kan være et alternativ til graving. «No-dig» er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal graving.

Veier det skal graves i

  • J.R. Wilhelmsens vei
  • Krillåsveien; mellom kryss med Langenga og J.R. Wilhelmsens vei
  • Granbakken
  • Bleikerkollen
  • Hvileskrenten
  • Slettagata
  • Bleikeråsen; fra krysset med Kalkfjellet ned til Langenga
  • Langenga; fra krysset med Bleikeråsen til krysset med Slemmestadveien, og i krysset med Krillåsveien
  • Kalkfjellet; i krysset med Bleikeråsen
  • Slemmestadveien; i fortau fra krysset og et stykke ned mot Slettegata. Boring under veien til fortau på motsatt side

Hvordan påvirker det deg som innbygger?

Fremkommelighet og sikkerhet

Fremkommelighet og sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen, likevel vil det i enkelte perioder være begrenset fremkommelighet. Dersom det blir behov for å stenge veier vil dette bli varslet i eget brev. Tilsvarende blir det varslet for vannavslag. Tiltak vil bli iverksatt med tanke på støy- og støvplager i anleggsperioden.

Anleggsperioden vil pågå fra våren 2018 til høsten 2019. Oppstart for de enkelte strekningene vil variere og informasjon vil bli gitt i egne skriv til alle naboer som blir berørt på de enkelte strekningene.

Anleggsbelte – eiendommer kan berøres

De nye ledningene vil i all hovedsak bli lagt i eksisterende veier i området. Selv om ledningene legges i veien vil det være behov for et anleggsbelte på begge sider av grøfta. Et anleggsbelte er et areal som entreprenøren må bruke i forbindelse med gravearbeidene og som vil bli istandsatt når anleggsarbeidene er ferdigstilt. Der hvor vi har behov for å ta i bruk deler av naboeiendommene, vil vi ta kontakt med aktuell grunneier for inngåelse av en arbeidsavtale.

Besiktigelse av berørte eiendommer

Kommunen vil engasjere ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av de mest berørte eiendommene før anleggsstart. Dette vil kun være aktuelt for et begrenset antall eiendommer med nærhet til nye grøfter, hvor det kan bli nødvendig å utføre sprengningsarbeider. Besiktigelse vil bli utført innendørs og utendørs med videokamera for de eiendommer som vurderes.

De dette gjelder vil bli nærmere kontaktet for avtale om tidspunkt.

Trafikkavvikling

Det vil bli økt transport og trafikk, og begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Omkjøringsveier vil skiltes og det vil legges til rette for forbi passering for gående og syklende.