Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Oppgradering av Kirkeveien og Drammensveien

Kontaktinfo

E-post

Jan Roger Selnes

Tlf: 45401352
Vis i kart

Prosjektet er et delprosjekt i den store Føyka/Elvelyplanen. Gjennomføring av Del 1-Kirkeveien er et rekkefølgekrav som må gjennomføres før de ulike utbyggingskvartalene kan realiseres.

Kommunedirektøren ønsker å benytte Føyka/Elvely delområde I til pilotprosjekt i
arbeidet med å nå klimamålene. Prosjektet har som mål å benytte utslippsfrie anleggsmaskiner slik at utslippene innenfor anleggsområdet reduseres med 50% i forhold til konvensjonell
anleggsdrift.

Utbyggingen av Føyka/Elvely-området er i reguleringsplanen delt opp i 4 delområder.
Oppdragets mål er å gjennomføre utbygging av Kirkeveien med tilliggende overflater og infrastruktur under bakken (delområde I) langs Føyka i tråd med reguleringsplanen. Dette er et rekkefølgekrav for videre utvikling av Elvely (delområde III) og Føyka (delområde II).
Forhandlingene med Skiklubben om delområde II førte ikke frem og delområde I ble derfor omprosjektert noe for å kunne tilfredsstille rekkefølgekrav for delområde III.
Prosjekteringen er nå ferdigstilt.
Gjennomføring av Kirkeveien forutsetter avtaler med berørte grunneiere. Dette sikres gjennom inngåtte utbyggingsavtaler, grunnerverv og fremforhandlede avtaler. Dette berører Elvelykvartalet, Takeda og Asker skiklubb.
Gjennomføringen av prosjektet er krevende, bl.a. fordi det berører sentrale transportårer i Asker sentrum som skal holdes åpne for trafikk, både kjørende og gående, gjennom hele anleggsperioden. Tilsvarende må også vannforsyning og avløpssystem holdes kontinuerlig i drift.
Prosjektet er geografisk entydig avgrenset og prosjektet har i utgangspunktet ikke ansvar eller myndighet utenfor dette. Prosjektet grenser til utbyggingen som planlegges i Elvelykvartalet. Prosjektet har også grensesnitt mot regulering av kollektivfelt i fortsettelsen av Kirkeveien.
Prosjektet anbefales å ha en målsetting om delvis utslippsfri anleggsplass. Andelen som kan oppnås utslippsfri må kostnadsberegnes og avtales i samarbeid med valgt entreprenør. Det søkes egne midler fra Klimasats.
Prosjektet skal også ha ansvar for å opprettholde kommunikasjon og sikkerhet for alle trafikantgrupper, naboer og publikum. Som følge av dette skal prosjektet ha ansvar for et samlet informasjonsarbeid til beboere, næringsdrivende og andre.

Miljø
Prosjektet er valgt som pilotprosjekt for å teste ut utslippsfrie maskiner da anlegget gjennomføres i et sentrumsområde. Anleggsplassens naboer er Asker skiklubb, Drengsrudbekken og Elvelykvartalet. Utslippsfrie maskiner medfører mindre støy, bedre luftkvalitet og redusert risiko for skade på naturverdier i sammenheng med Drengsrudbekken, bl.a. ål, edelkreps, elvemusling og ørret. Tiltaket skal stimulere markedsutvikling av utslippsfrie anleggsmaskiner.

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Jan Roger Selnes
  • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult
  • Hovedentreprenør:Isachsen anlegg AS
  • Oppstart byggearbeider: Oktober 2020
  • Forventet ferdigstillelse: 2022