Kontaktinfo

E-post
Vis i kart

Asker kommune skal legge en avløpsledning parallelt med Bøbekken mellom Rordammen og bekkelukkingen. I forberedelse med dette arbeidet, er det foretatt nye geotekniske undersøkelser.

Stabiliseringstiltak

Undersøkelsene har avdekket at stabiliteten ved skråningene er dårligere enn tidligere geotekniske undersøkelser av området har indikert.

Langs strekningen ligger Slemmestad barneskole og flere boligeiendommer, og det er derfor besluttet at det må gjennomføres stabiliseringstiltak for å sikre bebyggelsen. I stabiliseringstiltaket inngår en heving av eksisterende bekkebunn med opptil to meter gjennom utfylling med stein og andre masser. I tillegg vil det også bli terrenginngrep langs sidene av bekken i form av erosjonssikring (plastring med store stein) og utslaking av skråninger.

Tiltakene vil bli gjennomført i henhold til Lov om sikring mot naturskader § 20 og § 21.

Oppstart av anleggsarbeidene er planlagt desember 2021, med en varighet på inntil 6 måneder.

Kart over området

bøbekken.png