Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Vakås - utskifting av vann- og kloakkledninger

Generelt om Vakås-utbyggingen

Asker kommune skal i løpet av de nærmeste årene bytte ut vann- og kloakkledninger flere steder på Vakås. Dette er nødvendig siden ledningene har forfalt mye siden de ble lagt, de fleste på 1960-tallet. De fleste steder skal det legges nye ledninger og nye kummer i åpne grøfter. Deler av dette arbeidet vil bli utført i samme kontrakt som bygging av nytt fortau langs Jacob Neumanns vei og Greverudveien (etappe 2).

Vakås, etappe 1

De strekningene som kom først var langs bekken og turveien mellom Jacob Neumanns vei og Jon Fossums vei (Olavsstien), og opp langs bekken fra Alexander Langes vei til Haugboveien.

Her begynte det å bli ferdig høsten 2017, men fortsatt er det enkelte forhold som ikke fungerer optimalt, eller er helt i mål med utførelsen. Vi var litt uheldige i og med at vi fikk en uvanlig varm og tørr sommer i 2018. Dette førte til at en del av det som var plantet døde, og tilveksten på jordslådde arealer var svært dårlig. I bekkene var det ufyselig algeoppblomstring.

Det er også noen feil og mangler med anlegget som enten har blitt, eller skal utbedres, og det kommer til å være aktivitet langs disse bekkene ennå en tid.

Vakås, etappe 2

Prosjektet omfatter veistrekningen fra kryss Haugboveien/Jacob Neumanns vei til kryss Greverudveien/Brusetveien. Reguleringsplan som er førende for prosjektet ble vedtatt i april 2017.

Dette er et forholdsvis stort prosjekt som omfatter bygging av fortau, utbedring av vei (inkl. nytt veilysanlegg), legging av nye vann- og kloakkledninger, samt nedlegging av alle luftkabler i bakken. Som en del av dette prosjektet skal også gamle rør i Brusetkollen utbedres. Dette vil skje med minst mulig oppgraving og det skal ikke gjøres noe med veien her utover istandsetting. Arbeidsavtaler er inngått med grunneiere som er berørt av anleggsarbeidet.

Prosjektering/utarbeidelse av arbeidsbeskrivelse for entreprenør er utført av Norconsult AS. Det er inngått kontrakt med Arne Olav Lund AS om utførelse av anleggsarbeidet. Byggestart vil skje i januar 2019, og anlegget er planlagt ferdigstilt sommer/høst 2020.

Naboinformasjon mars 2020

Vakås etappe 3

Her inngår Klokkerjordet fra krysset med Tilla Valstads vei, over i Vakåsveien til krysset med Kirkeveien. Dette anlegget ble gjennomført i 2018, og vi rakk akkurat å få på første lag asfalt før vinteren festet taket.

På disse strekningene holdt vi oss som lovet mest mulig ute i eksisterende vei, og dialogen med oppsitterne gikk mye på hvordan avkjørslene skal tilpasses.

En viktig del av Vakås Etappe 3 var å håndtere flomvann slik at dette ikke gjør skade. Der vi gravde er veien bygget opp på nytt med masser som kan lede og magasinere vann, det er lagt rør som ikke fantes før, og veiens overflate er tilpasset. Kvalitetsforbedringen i forhold til gammel situasjon er stor, og den første lille testen med styrtregn tyder på at alt fungerer som det skal. Gjennomføringsmessig sett var dette anlegget en suksess for Asker kommune, med faglig dyktig entreprenør som var ferdig i henhold til fremdriftsplan.

Der det ble gravet i disse veiene blir det våren 2019 asfaltert ett lag nummer 2, og fartsdumpene kommer tilbake der de var. Vi kommer også til å asfaltere en liten meter lenger inn i alle avkjørslene med lag 2, dersom det ikke allerede er tilpasset - eller avtalt noe annet med grunneier.

Andre arbeider

Hafslund Nett har nå sammenhengende høyspentkabel i bakken fra krysset mellom Alexander Langes og Jacob Neumanns vei, over deler av Hulda Garborgs vei, deler av Vakåsveien, og ned Klokkerjordet til krysset mellom Klokkerjordet og Greverudveien. Dette er i tråd med avtale, og var helt nødvendig for at vi i Asker kommune skal kunne gjennomføre våre gravearbeider i Jacob Neumanns vei, Klokkerjordet og Greverudveien på en sikkerhetsmessig og økonomisk sett forsvarlig måte.

Det bygges stadig nye hus på Vakås, og vi får underveis nye naboer på anleggene kommunen har i området. Vi prøver å koordinere etter beste evne, og oppfordrer alle som bygger til også å ta kontakt også med oss i kommunens anleggsavdeling. Vi vil kunne hjelpe med praktiske tilnærminger, og vi kan ofte bidra med avklaringer i byggesakene. Eksempelvis vil alle som sokner til et av kommunes anlegg, få fullverdig brannvannsdekning gjennom dette anlegget.

Under storflommen i august 2016 var det store skader nedstrøms jernbaneundergangen på Vakås, fordi vi ikke hadde styring på flomvannet. I forbindelse med at bekken langs Olavsstien ble utbedret har vi avbøtet dette problemet. Som en ekstra sikkerhet har Asker kommune gravet opp Vakåsveien under jernbaneundergangen ved Vakås stasjon, for å styre flomvann som vi vet vil komme i denne undergangen - ned i bekken langs Bjørndalen. Dette arbeidet er ferdig.

Utskifting av private stikkledninger for vann og kloakk

Når kommunen utbedrer sine ledninger, forventer vi også at naboene utbedrer sine, dersom det er feil og mangler ved disse. For å få dokumentert tilstanden på private kloakkledninger vil vi leie inn et firma til å filme disse fra innsiden. Denne undersøkelsen vil bli bekostet av Asker kommune. Filmopptakene blir vurdert av sakkyndige hos kommunalteknisk avdeling i kommunen. Dersom noe ikke er i orden vil disse utstede et formelt pålegg om utbedring. Uansett status på eksisterende rør vil Asker kommune bekoste og legge nye private ledninger ut av vår eiendom - i praksis ut av veien. På anleggene Vakås Etappe 1 og Etappe 3 har vi allerede gjort dette, og det kommer til å bli gjort på Vakås Etappe 2.

Vi har stadig utsatt å sette i gang denne prosessen, som nå blir gjennomført for alle som har blitt direkte berørte av gravearbeidene på Vakås samtidig. En av grunnene til utsettelsen er at det har vist seg at mange flere allerede har skiftet ut sine gamle rør enn vi har registrert i våre arkiver, følgelig at alt er ok og registreringsjobben unødvendig.

Der vi skifter ut gamle private vannledninger, bruker vi nå plastrør som ikke leder strøm. Dersom noen har elektrisk anlegg som er jordet på en metall-ledning, dette var vanlig når Vakås ble bygget ut, må vi sikre at jordingen er i orden etterpå. Jording av huset er den enkelte huseiers ansvar, men Asker kommune vil bidra til at ingen skal oppleve noe farlig rundt dette. På Vakås Etappe 1 og Vakås Etappe 3 la vi ny jordtråd der vi gravde nye grøfter, det samme vil vi gjøre på Vakås Etappe 2.

Nøkkelinformasjon

Etappe 1

 • Byggherre: Asker kommune.
 • Prosjektleder: Svein Stensrud
 • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult AS
 • Utførende hovedentreprenør: Arne Olav Lund AS
 • Prognose og budsjett: 25 millioner kroner

Etappe 2

 • Byggherre Asker kommune, prosjektleder Jan Richard Eriksen.
 • Prosjekterende: Norconsult AS.
 • Utførende generalentreprenør: Arne Olav Lund AS
 • Budsjett:78,1 millioner kroner

Etappe 3

 • Byggherre Asker kommune, prosjektleder Svein Stensrud.
 • Prosjekterende: Asker kommune.
 • Utførende generalentreprenør: Isachen Anlegg AS
 • Totalkostnad 14 millioner kroner