Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forskrift om bålbrenning

Hurum og Røyken kommuner har hatt forskrifter om bålbrenning, mens Asker har vært uten. Dette forslaget vil gjelde for hele Asker fra 1. januar 2021.

Lov om Båltenning er en del av allemannsretten i Norge, men i tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen, jf. Forskrift om brannforebygging, som ble satt i kraft 1. januar 2016.

Har du innspill?

Frist for å gi innspill er 22. august.

Om forskriften og straffeansvar

Kommunen har hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) etter § 9 anledning til å regulere bestemmelser om bålbrenning og brenning i småovner.

Hurum og Røyken kommuner har hatt forskrifter om bålbrenning, mens Asker har vært uten. Dette forslaget vil gjelde for hele Asker fra 1. januar 2021.

Forbud og unntak

Forskriften er bygget opp med et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner ut fra vurderinger av helse- og miljøaspektene samt brannfaren knyttet til slik brenning.

Det er imidlertid fastsatt noen unntak fra dette generelle forbudet, først og fremst knyttet til matlaging (grilling) og til oppvarming ved fyring med ved. § 5 åpner også for at det kan gjøres opp kaffe- og turbål i den perioden av året hvor dette er tillatt etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Videre er det gjort unntak for brenning av ugress eller planteavfall infisert med planteskadegjørere, jf. § 5 f). Ut over dette kan kommunen etter søknad dispensere i særlige tilfeller. Dette kan være større ting enn kaffe- eller turbål, spesielle ting som skal brennes eller samlinger m.m.

Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78. Unødvendige utrykninger kan også føre til utgifter for brannvesenet og det åpnes for at brannvesenet kan kreve hele eller deler av sine utgifter dekket.