Høring: Forslag til gebyrregulativ 2024 for saker etter plan og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven

Kort fortalt

Formannskapet vedtok i møte 05.09.2023 å sende forslag til lokal gebyrforskrift – gebyrer etter plan og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven ut på høring. Høringsfrist er satt til 17.10.2023.

Gebyrforskriften i Asker kommune har blitt revidert for å inkludere endringer i gjeldende lover og forskrifter, samt for å møte dagens utfordringer og behov i kommunen. Oppdateringen innebærer en ny struktur for gebyrsatser knyttet til ulike typer tiltak.

Målet med oppdateringen er å gjøre forskriften mer tilgjengelig og forståelig for både innbyggere og profesjonelle aktører.

Utkastet som foreslås sendt på høring i denne omgang inneholder ikke gebyrsatsene/prislisten.

Kommunedirektørens forslag til gebyrsatser vil bli innarbeidet i gebyrforskriften, og legges fram samtidig med fremleggelsen av kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2024-2027.

Behandlingen av gebyrforskriften vil deretter følge vedtatt prosess for behandling av handlingsprogrammet.
For mer informasjon, se vedlagt saksfremlegg og forslag til ny gebyrforskrift.

Dokumenter

Gebyrforskrift 2024 - vedlegg for høring (PDF).
Saksfremlegg - gebyrforskrift 2024 (PDF).

Gi dine innspill

Har du synspunkter på noen av forslagene som er ute til høring så kom gjerne med nye forslag. Det er viktig at du begrunner forslagene dine til endring.

Høringsfrist er 17.10.2023.

Send innspill

Innspill kan også sendes per brev eller e-post

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til .

Merk innspillene med «saksnr. 23/15442».