Høring: Forslag til endringer av Røyken og Sætre ungdomsskolekretser

Forslag til endringer i kretsene til Røyken ungdomsskole og Sætre ungdomsskole er nå ute på høring. Vi ønsker dine innspill på forslagene. Du kan kommentere og gi innspill på forslagene fram til 11. februar.

Utvalg for oppvekst vedtok i sitt møte 30. november 2021 at følgende forslag om endring skulle sendes på høring:

1a) Elever i Frydenlund skolekrets som i dag sogner til Røyken ungdomsskole, skal sogne til Sætre ungdomsskole. 

1b) Elever i Frydenlund skolekrets som i dag sogner til Røyken ungdomsskole og Slemmestad ungdomsskole, skal sogne til Sætre ungdomsskole. 

2) Elever bosatt i Åros og området opp til Frøtvedtveien 32 skal sogne til Sætre ungdomsskole

Kommunedirektøren anbefalte i sitt saksframlegg at også et tredje alternativ skulle sendes på høring. Utvalg for oppvekst vedtok å ikke sende dette alternativet på høring.

Forslag om endringer

De foreslåtte endringene tar sikte på å utnytte ledig kapasitet på Sætre ungdomsskole og søre for at Røyken ungdomsskole ikke får underkapasitet. Endringene tar også sikte på å ivareta elevenes rett til å gå på nærskolen.

Her finner du en kartløsning som viser de foreslåtte endringene. 

Høringsfrist er 11. februar 2022

Send innspill

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til post@asker.kommune.no

Merk innspillene med: Høringssvar endring av Røyken og Sætre ungdomsskolekretser - Sak 21/19488