Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Politivedtekter for Asker kommune

Formannskapet har i sitt møte 1.9.2020 vedtatt utkast til politivedtekt for Asker kommune. Utkastet legges nå ut på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

Kort fortalt

Kommunenes lokale politivedtekter gir bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunene. Vedtektene regulerer hva som er tillatt og ikke tillatt i lokalsamfunnet.

Etter høringsfristen skal kommunestyret behandle saken og vedta endelig politivedtekt for kommunen.

Kommunen står ikke fritt til å lage bestemmelser i politivedtekten. De må utformes i samarbeid med politiet, og det som vedtas må være i samsvar med «normalvedtekten», som ble utarbeidet av Politidirektoratet i 2018.

Vedtektene kan inneholde bestemmelser som regulerer ro og orden, samt ferdsel og tilgjengelighet. Man kan pålegge arrangører meldeplikt for arrangementer som gjør det nødvendig med politioppsyn eller krever vakthold.

Det er mulig å regulere tigging på offentlig sted, og normalvedtekten har flere mulige alternativer for dette. I høringsutkastet er det foreslått meldeplikt for tigging i Asker kommune.

Det er mulig å innføre et generelt forbud mot telting, camping og lignende i offentlige parker, grøntarealer, friområder. Kommunen kan da skilte de stedene dette likevel skal være tillatt. I høringsutkastet er det foreslått et slikt generelt forbud.