Høring: Temaplan for oppvekst

Forslag til Asker kommunes nye temaplan; «Å høre til – temaplan for oppvekst» er nå ute til høring med frist for innspill 3. mars.

Formål med temaplanen er at alle barn og unge i Asker skal føle seg inkludert og at de hører til i et trygt og mangfoldig fellesskap. Temaplanen skal gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor barn og unges oppvekst, i ett 12- års perspektiv.

Se politisk behandling av planen møte i utvalg for Oppvekst 17. januar 2023.

Temaplanen skal sluttbehandles i kommunestyret 9. mai.

Kom med innspill til planen

Frist for å komme med innspill er 3. mars.

Send innspill digitalt

(Krever innlogging med Bank ID)

Du kan også sende innspill på e-post til  (Merk emnefelt med Høring temaplan oppvekst, saksnummer 22/22972) eller per brev til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken.

Merk brevet med Høring temaplan oppvekst, saksnummer 22/22972