Temaplanen «På lik linje», for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er nå ute på høring med frist for innspill 3. mars.

Kort fortalt

Formålet med temaplanen er å gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor områder som berører personer med nedsatt funksjonsevne i et 12-årsperspektiv.

Temaplanen skal sikre at målgruppen får en god oppvekst, gode overganger i de ulike livsfasene, og ha tilgang til tjenester som tilrettelegger for økt grad av selvhjulpenhet, inkludering og deltagelse i samfunnet på lik linje med andre innbyggere.

Temaplanen har et særlig fokus på utviklingshemmede og er en livsløpsplan.

Gi innspill!

Alle som ønsker det, kan si sin mening om planen. Et innspill kan være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, noe som er uklart, eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Alle høringssvar og innspill må sendes innen 3. mars. Temaplanen skal sluttbehandles i kommunestyret 09. mai 2023.

Send inn høringssvar her.

Du kan også sende høringssvar og innspill som e-post eller brev - da er det viktig at du merker med saksnummer: 21/21815, med følgende adresser:

  • E-post:
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 4440 Røyken