Høring: Utbyggingsavtale Kjonebråten

Formannskapet vedtok 12.10.2021 å legge ut utbyggingsavtale for Kjonebråten på høring. Høringsfristen er 13.11.2021

Kort fortalt

Utbyggingsavtalen er fremforhandlet for å gjennomføre rekkefølgebestemmelsene i detaljregulering for Kjonebråten. Planen legger til rette for utbygging av ca 70 sentrumsnære boliger på Kjonebråten i Asker kommune, til sammen 10500 m2 BRA.

Dette med oppgradert gang- og sykkelvei i forlengelsen av Huldreveien mot Asker sentrum samt nytt fortau langs Huldreveien. Videre regulerer planen ny trasé for gangveien mellom Kjonebråten og Søndre Borgen, dette for å bedre stigningsforholdene.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av rekkefølgekrav til gang- og sykkelvei og fortau jf. pkt. 2.1 i reguleringsplan for Kjonebråten. Avtalen omhandler utvikling av eiendom 6/64, som er avsatt til bolig, samt arealene som er avsatt til gang- og sykkelvei.

Har du innspill?

Vi ønsker å høre din mening i saken. Innspill til utbyggingsavtalen kan du gi  på e-post eller som brevpost.

Dersom du gir innspill på e-post eller som brevpost, merk da meldingsfelt eller konvolutt med «Utbyggingsavtale for Kjonebråten».

Send innspill digitalt


Alternativt kan innspill sendes på e-post eller brevpost:

  • E-post: p
  • Brev:
    Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken