Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forslag til ny bestemmelse om skolebytte i lokal forskrift om rett til skoleplass

I dag har de tre tidligere kommunene ulike regler for retten til skolebytte. Det foreslås derfor endringer i forskrift om rett til skoleplass når det gjelder skolebytte, for å få på plass felles regler om skolebytte på tvers av hele kommunen. Forslag til ny bestemmelse er lagt ut på offentlig høring frem til 13. september.

Kommunedirektøren mener det er nødvendig å få på plass felles regler om
skolebytte på tvers av hele kommunen. I forslag til ny bestemmelse foreslås det at retten til skolebytte er betinget av om det er kapasitet på skolen det søkes om plass til.

Dersom innvilgelse av søknaden forutsetter opprettelse av en ny klasse, kan søknaden avslås. Det skal likevel være mulig å bytte skole når det foreligger særskilte grunner.

I søknaden må foreldre oppgi årsaken til ønsket om skolebytte. På denne måten har skolen mulighet til å vurdere om det er opplevelse av forhold ved skolen eller nærmiljøet som er bakgrunnen for ønsket om bytte.

Utvalg for oppvekst behandlet forslag til ny bestemmelse om skolebytte i lokal
forskrift om rett til skoleplass på sitt møte 03. juni
, og vedtok å sende det på høring.

Dokumenter

Saksfremlegg

Kommunaldirektørens forslag – Forskrift rett til skoleplass – skolebytteslag

Gjeldende regler i Asker kommune

Har du innspill til forslaget til lokal forskrift?

Send inn høringsinnspill her.

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  innen 13. september. Merk innspillene med: Sak 20/10464

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar ved videre behandling i formannskapet og kommunestyret.