Samferdsel og mobilitet

Bedre infrastruktur og kollektivtilbud er en forutsetning for at Asker skal lykkes med ambisiøse mål innen klima, boligbygging og etablering av en definert senterstruktur.

Bilde av Asker stasjon
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 med bussvei og sykkelvei, samt E134 gjennomføres som vedtatt i Nasjonal Transportplan.

Kommunen ønsker et bedre tilbud

Asker kommune arbeider videre mot overordnede transportmyndigheter for et bedre tog- og busstilbud i hele kommunen, en satsing på klimavennlig hurtigbåt på Oslofjorden, et utvidet gang-/sykkelveitilbud, bl.a. langs Spikkestadbanen og i tilknytning til senterstrukturen, og på sikt, en utbedring av Slemmestadveien og Røykenveien.

I 2017 gjennomførte Analyse og strategi (en del av Multiconsult) en transportutredning for Hurum, Røyken og søndre Asker (PDF). Utredningen ble skrevet på oppdrag for Buskerud fylkeskommune, med bakgrunn i samferdselsutfordringer i Hurum, Røyken og søndre del av Asker, knyttet til arbeidsreiser i retning Oslo og Akershus.

Midlertidige tiltak

Kommunen vil, inntil transportsystemet bedres, arbeide aktivt for en bedre utnyttelse av dagens transportinfrastruktur og kollektive transportløsninger. I dette ligger både stimulerende og begrensende trafikale tiltak som f.eks. regulering av biltrafikken og en differensiert parkeringspolitikk, basert på det fastsatte nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Mål i kommuneplanen

I Rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel er det flere delmål knyttet til samferdsel:

  • Asker kommune skal sikre høy arealutnyttelse i tettstedene, og tilrettelegge for at boliger, arbeidsplasser, offentlig tjenesteyting, privat service og kultur- og idrettstilbud lokaliseres kollektivnært og ved knutepunktene.
  • Asker kommune skal tilrettelegge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelig og bærekraftige transportløsninger internt i kommunen og langs de sentrale pendleraksene.
  • Asker kommune skal tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til kollektivknutepunktene for alle trafikantgrupper, og være en pådriver for økt andel kollektivreisende.
  • Asker kommune skal tilrettelegge for tilfredsstillende veier, gang- og sykkeltraseer som bidrar til en økt andel syklende og gående.
  • Asker kommune skal delta aktivt i samarbeid med nabokommuner, regionale og statlige myndigheter og organisasjoner i utvikling av nye transport- og samferdselsløsninger.

Logistikk i Asker sentrum 

Kommunen har utarbeidet en konseptutredning for bylogistikk med støtte fra Miljøverndepartementet. Målet er en miljøvennlig utvikling av Asker sentrum, med lavere klimagassutslipp og bedre betingelser for byliv og sentrumshandel. Les rapporten her (PDF)