Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Samferdsel og mobilitet

Bedre infrastruktur og kollektivtilbud er en forutsetning for at Asker skal lykkes med ambisiøse mål innen klima, boligbygging og etablering av en definert senterstruktur.

Bilde av Asker stasjon
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 med hovedsykkelvei, samt ny forbindelse mellom E134 og E18, gjennomføres som vedtatt i Nasjonal Transportplan.

Samferdselsplanlegging i hele kommunen

Samferdselsplanleggingen i Asker kommune skal ha som mål å redusere transportbehovet og gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt.

I Asker kommune er de største utslippene av klimagasser som oppstår innenfor kommunens grenser (direkte utslipp) fra transport. Og da spesielt fra veitrafikken.

Asker er en spredtbygd kommune, med store avstander, og tilsvarende store utfordringer knyttet til trafikkavviklingen, særlig i rushtid. Asker har mye biltrafikk. Veier inn til, og gjennom, sentrumsområdene er spesielt belastet. Hovedveiene i kommunen er overbelastet og det gir dårlig fremkommelighet for alle typer kjøretøy, også buss.

I den nye kommuneplanen legges det opp til at kollektivsystemet vil, sammen med sykkel og gange, være det primære transporttilbudet nord i Asker. Bilen vil, sammen med matebusser, sykkel og gange, være det primære transporttilbudet sør i Asker.

Satsing på kollektivsystemet

Asker kommune skal være en pådriver for økt andel kollektivreisende. For å få til dette må kollektivsystemet i Asker bli bedre.

Asker har et svært godt jernbanetilbud mellom Asker sentrum og Oslo. Jernbanen skal være ryggraden i kollektivsystemet og binde Asker kommune sammen med nabokommuner og Oslo-regionen. Sammen med jernbane, inngår også buss og hurtigbåt i kollektivsystemet. Busstilbudet skal styrkes i hele kommunen, og hurtigbåt skal utvikles som et miljøvennlig transportmiddel.

Mål i kommuneplanen

Kommunen har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for hvordan vi skal utvikle Asker-samfunnet.

I vedtatt Kommuneplan for Asker 2020-2032 Samfunnsdelen, er det definert mål relatert til FNs bærekraftsmål og øvrige utfordringer som Asker-samfunnet står overfor. Flere av disse målene er direkte knyttet til samferdsel:

  • Asker-samfunnet har bærekraftige og samordnede bolig-, areal- og transportløsninger som tilrettelegger for smart samfunnsutvikling.
  • Asker-samfunnet har minimale negative konsekvenser på det ytre miljøet.
  • Asker-samfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale ambisjoner
  • Asker-samfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer.

Logistikk i Asker sentrum 

Kommunen har utarbeidet en konseptutredning for bylogistikk med støtte fra Miljøverndepartementet. Målet er en miljøvennlig utvikling av Asker sentrum, med lavere klimagassutslipp og bedre betingelser for byliv og sentrumshandel. Les rapporten her (PDF)