Mål for folkehelsearbeidet i Asker

Målet med folkehelsearbeidet er å redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen og at innbyggerne opplever flere leveår med god helse og livskvalitet. Arbeidet retter seg mot befolkningen generelt eller mot utvalgte grupper. Gjennom helsefremmende og forebyggende fellestiltak oppnås mer for flere, enn ved kun å «reparere uhelse» til enkeltindivider i etterkant. Det handler om å forsterke det som holder oss friske. 

90 prosent av de helsefremmede og forebyggende arbeidet foregår utenfor helsevesenet. Asker satser på levende nabolag med møteplasser for egenaktivitet og sosiale fellesskap. Kommunen samarbeider med innbyggere og næringsliv for å styrke lokale initiativ og frivillig innsats.