Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nøkkeltall om folkehelsen i Asker

Hver fjerde år utarbeides folkehelsedata for kommunen. Tallene danner grunnlaget for å drøfte folkehelseutfordringene fremover og definerer innsatsområdene i planstrategien og kommuneplanen. Samtidig gjennomføres dialogmøter med innbyggere og ansatte. 

I Langsiktige analyser mot 2040, finner du en oversikt over folkehelsen i Asker. Spesielt kapittel 6.

Askers befolkning har generelt sett god helse og livskvalitet. Det er likevel store forskjeller i levekår i ulike deler av kommunen. Dette gjør at vi både må jobbe med helsefremmende tiltak som når alle, men som samtidig retter seg ekstra godt mot sårbare grupper. Se tidligere Asker, Røyken og Hurum kommunes folkehelseprofil.

Hvert år lager kommunen en politisk sak som tar for seg årlig statistikk og informasjon som peker på løpende folkehelseutfordringer. Samtidig legges frem en status for tiltak som er med på å implementere folkehelsearbeidet