Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Utviklingen av Føyka og Elvely

23. mai 2017 vedtok Asker kommunestyre en områdereguleringsplan for Føyka og Elvely. Denne planen legger opp til å utvide Asker sentrum med 60 prosent, og gir rom for forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, nytt fotballstadion, samt attraktive parker og plasser.

Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli

Det er Asker kommune, Asker Skiklubb og gårdeierne Elvely AS, Kirkeveien 226 og Sameiet Lenken som eier området som er omfattet av områdereguleringsplanen.

Reguleringsplanen er et resultat av langvarig samarbeid mellom grunneierne

I forbindelse med planarbeidet ble det nedsatt en egen prosjektorganisasjon for utbyggingsprosjektet Føyka-Elvely. Prosjektorganisasjonen fikk utarbeidet en helhetsplan som ble lagt til grunn for reguleringsplanen. Alle de fem grunneierne Asker kommune, Asker Skiklubb, Elvely AS, Kirkeveien 226 ANS og Sameiet Lenken sluttet seg til den samlede helhetsplanen for Føyka og Elvely, og stod også sammen om å gjennomføre en en begrenset arkitektkonkurranse for Føyka og Elvely i 2011.

Elvely-utbyggingen avhenger av flyttingen av Varmestua og midlertidig botilbud

På Elvely avhenger byggestart av private utbyggere og markedsinteressen. I tillegg har områdereguleringsplanen en rekkefølgebestemmelse om at Varmestua og det midlertidige botilbudet som ligger på Elvely i dag må flyttes før utviklingen kan starte. I sitt møte 9. mai 2018 vedtok Asker formannskap å starte reguleringen av Askerholmen for permanent lokalisering av disse tilbudene.

Utbyggingsavtale for delområde 1 er signert

Delområde 1 er det første i områdereguleringsplanen for Føyka og Elvely som blir gjennomført. Delområdet omfatter en del av Kirkeveien med tilhørende gang- og sykkelvei, anlegg under bakken, åpning av Drengsrudbekken og etableringen av et vannspeil i tilknytning til Drengsrudbekken. Vannspeilet skal fungere både som et estetisk innslag i Askerparken og som et viktig flomsikringstiltak for hele planområdet.

Kart som viser delområde 1
Delområde 1

Delområde 1 bidrar til å skille Føyka og Elvely fra hverandre, slik at de to arealene kan utvikles uavhengig av hverandre.

18. juni 2019 signerte grunneierne på Elvely; Elvely AS, Kirkeveien 226, Lenken Sameie og Asker kommune, utbyggingsavtalen for delområde 1. Byggestart for delområde 1 er foreløpig planlagt til høsten 2020. Etter planen skal ny varmestue og nye midlertidige boliger på Askerholmen stå klare innen utgangen av 2021. Deretter kan utbyggingen på Elvely starte.

Asker Skiklubb har sagt nei til å flytte fra Føyka

Årsmøtet i Asker Skiklubb stemte i september 2019 nei til en fremforhandlet avtale om salg av arealer på Føyka og flytting av deler av idrettsanlegget til Drengsrud idrettspark. Avtalen var et resultat av en mangeårig og grundig prosess, med ideer, utredninger, planlegging og ulike avtaler mellom skiklubben og kommunen. Skiklubbens nei til flytting betyr at planene for sentrumsutvikling på skiklubbens område på Føyka er lagt på is. Utviklingen av Elvely fortsetter som planlagt uavhengig av Føyka. 

Asker kommune vil revurdere bruken av sine arealer på Føyka

I etterkant av at årsmøtet i Asker Skiklubb stemte nei til avtalen om salg på Føyka og etableringen av Drengsrud idrettspark, vil politikerne høsten 2020 vurdere hvordan de kommunale arealene på Føyka skal benyttes. 

Stedsutvikling i Asker