Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Arkitektkonkurranse Føyka-Elvely

Asker kommune, Asker Skiklubb, samt de tre grunneierne i Elvely-kvartalet gjennomførte i 2011, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, en begrenset arkitektkonkurranse for Føyka-Elvely i Asker sentrum.

Vinneren av arkitektkonkurransen for Føyka-Elvely

Vinner av konkurransen ble DARK Arkitekter AS og ADEPT APS, i samarbeid med Active City Transformation, Rambøll Norge AS, Esbensen Rådgivende Ingeniører AS og Bygganalyse AS med forslaget In the Loop.

Konkurransen

Området ligger vest for dagens sentrumskjerne og utgjør rundt 130 dekar. Oppgaven har gått ut på å tilrettelegge for en bymessig utvikling av et område som i dag delvis er bebygget, delvis er preget av store utendørs idrettsarenaer, samt verdifull grønnstruktur.

Den bebygde del av området er i dag svakt utnyttet, med få urbane kvaliteter. De sentrumsnære deler av området ønskes forvandlet til en tettere bystruktur. Føyka-Elvely er Asker sentrums viktigste utviklingsområde, med opp mot 100 000 m² gulvflate.

Området skal fremstå som en naturlig utvidelse av dagens sentrumskjerne, i tett samspill med dagens sentrum både i form og funksjon. Området skal tilrettelegges for næring, service, kultur, rekreasjon, idrett og bolig.

Det skal legges særlig vekt på korte, opplevelsesrike gangforbindelser og strøksgater på tvers av Askerelva. Bebyggelsen skal på gateplan framstå som utadvendt, med spennende butikker, serveringssteder og service.

Kommuneplanen setter følgende funksjonskrav til utvikling av området:

 • Aktivitetspark på deler av grusbaneområdet
 • Matcharena for fotball m.m. og en fullverdig kunstgressbane i tillegg
 • En ringvei forbindelse rundt sentrum
 • Grønnstrukturen, langs vassdragene og sør-vest gjennom området
 • Ny sentrumsbebyggelse i østre del (utvidelse av dagens sentrum)
 • Et stort parkeringsanlegg som skal fungere som innfartsparkering fra vest på dagtid

Bedømmelseskriterier

Følgende kriterier i uprioritert rekkefølge ble vektlagt ved evaluering av konkurransebesvarelsene.

 • Føyka-Elvely skal integreres i dagens myldrende fotgjengerstrøk i sentrum
 • Grønnstrukturen skal synes i bybildet
 • Sentrum skal inneholde «by-funksjoner»
 • Et særlig fokus på barn og unge
 • «Innbyggertorget»
 • Mest mulig aktivitet på idrettsanleggene
 • Trafikksystemet skal være allsidig og robust
 • Føyka-Elvely skal være økonomisk realiserbar, i ett eller flere byggetrinn

Det var i alt fem prekvalifiserte deltakere i konkurransen.  De øvrige deltakere var Dyrvik arkitekter, LINK arkitektur, alt. Arkitektur og COBE arkitekter.

Jury

Juryen besto av:

 • Ole Jacob Johansen, varaordfører, oppnevnt av Asker kommune
 • Hans Edvardsen, tillitsvalgt, oppnevnt av Asker Skiklubb
 • Svein Prytz, sivilarkitekt, oppnevnt av Asker Skiklubb
 • Ellen Hellsten, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL
 • Ketil Kiran, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL
 • Nina Rieck, landskapsarkitekt, oppnevnt av NLA 
 • Tor Arne Midtbø, sivilarkitekt, oppnevnt av Asker kommune