Fremtidens Risenga

Risenga skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring. Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall som utvidelse av Leikvollhallen.

Illustrasjon av fremtidige Risenga ungdomsskole

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et område med plass til alle.

Først ut var Risenga ungdomsskole, som ble ferdigstilt i oktober 2020. Nå arbeides det videre med ny ishall med p-hus, utvidelsen Bleiker videregående skole og bygging av Leikvoll Hall C. Under byggearbeidet vil alle tilbudene i området holde åpent for publikum. I perioden frem til 2022 vil det være mye anleggsarbeid i området og omdirigering av parkering. Det vil også tilrettelegges for sikrere gangveier for gående og syklende som skal gjennom området.

Et Risenga for livet

For mange i Asker står Risenga sentralt når det gjelder utdannelse, idrett og fritidsaktiviteter. Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet.

Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei både for syklende, gående og kollektiv-brukere.

Planer

Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole står endelig klar og ble tatt i bruk i oktober 2020. Det er bygget på samme tomt som den gamle ungdomsskolen. Les mer om ny Risenga ungdomsskole her.

Risenga ishall

I 2021 vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk ny arena dersom alt går etter planen. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, startet høsten 2019. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller med plass til omtrent 180 biler.

Her vil det bli god plass til spente publikummere, for hallen bygges med en tribunekapasitet på totalt 3 805 tilskuerplasser hvorav 500 ståplasser og  176 bordplasser i restaurant med utsikt mot isflaten. Isflaten vil ha en bredde på 26 meter, som er NHL-mål.

Røykgassviftene testes

Røykgassviftene i nye Risenga ishall testes, og dette kan medføre noe sjenerende lyd for naboer. Viftene vil testes sporadisk utover oktober og november for å sjekke at de virker som de skal. Dette varer noen minutter, og vil skje sporadisk (ikke hver dag).

Les mer om ny Risenga ishall her. 

Ny Risenga ishall

Bleiker VGS

Viken Fylkeskommune utvider Bleiker VGS. Skolen skal utvides med 450 nye elevplasser og det skal bygges ny flerbrukshall. Til sammen vil skolen ha plass til 900 elever totalt. Arbeidet startet våren 2020. Elevene vil fremdeles benytte seg av skolen under arbeidet. Byggearbeidene planlegges ferdigstilt i 2022.

I mars 2021 startet monteringen av elementer av massivtre. Dette vil pågå i 10 uker. Tett tak er planlagt i slutten av mai, og senest september vil bygget være tett og fasaden stå ferdig.

Det utføres også full rehabilitering av bygg C (det nærmest Bleikerveien), som vil være klart til skolestart i august 2021.

Prosjektet utføres av Prosjekt seksjonen – Viken eiendom. Prosjektleder er Jan-Egil Blix.

Tegning av ny del av Bleiker vgs

Leikvoll hall C

Leikvollhallen utvides også med en flerbrukshall med plass til nærmere 1.500 tilskuere. Arbeidet er i gang, og hallen er planlagt ferdig på slutten av 2021.

Veggelementene til garderober er nå ferdig, og det jobbes med inndeling av rom. Det monteringes nå store takbjelker (30m lange) som skal bære taket. 

Hallen vil blant annet brukes av elever ved Bleiker VGS når de overtar idrettsfagelever fra Asker videregående skole. Flerbrukshallen vil brukes til basketball, håndball, volleyball, badminton, rytmisk gymnastikk, styrketrening med mer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Asker kommune Idrettsråd.  

Asker Entreprenør står for byggingen. Les mer om flerbrukshallen her.

11. august 2021 la Ordfører Lene Conradi ned grunnstein for Leikvoll C.

Skisse av Leikvoll Hall C

Skisse av Leikvoll Hall C.

Nedre Bleiker Gård

Våren 2022 skal Nedre Bleiker Gård ferdigstilles. Tre boligblokker vil stå klare til å ta imot nye beboere, og den gamle låven skal flyttes lenger fra veien og gjenskapes med gjenbruk av de opprinnelige granittsoklene, låvebroen, teglfasader og klokketårn. Det ærverdige våningshuset vil bli restaurert som enebolig, mens det tidligere bryggerhuset skal erstattes av en tremannsbolig.

Løsningene på Nedre Bleiker Gård skal ta vare på både kultur og natur. Kalklindeskogen vil ikke bli berørt av utbyggingen. Lindealeen, stuede asker og de hule eiketrærne vil også bli tatt vare på, sammen med de fredede gravhaugene og ulike støttemurer.

Totalt blir det 72 nye boenheter på Nedre Bleiker Gård, fordelt på nye, gjenoppbyggede og restaurerte hus. Arkitektene legger stor vekt på å skape en finstemt balanse mellom nytt og gammelt, natur og kultur. Skanska Eiendomsutvikling står for utbyggingen.

Mellomromsprosjektet

Det jobbes også med et prosjekt kalt Mellomromsprosjektet, som ser helhetlig på uteområdene i Risenga-området. Målet med prosjektet er å skape funksjonelle og attraktive mellomrom som inviterer til opphold og aktivitet. Dette prosjektet er i et tidlig stadium, og det jobbes nå med løsninger inne i parken som kan bygges i 2021/2022. 

Les mer om Mellomromsprosjektet her.

Adkomst og sikkerhet

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes, og det vil være begrenset mulighet for parkering inne på området. 

Droppsoner og Bleikerveien

Langs den ytterste delen av parkeringsplassen til COOP-butikken i Morellveien finner du en av to droppsoner. Dette er skiltet, og i kort gangavstand til Risenga, spesielt Askerhallen.

Den andre finner du i Bleikerveien. Her er det både droppsone og busslommer. Dette gjør at henting og levering enkelt kan gjøres uten å måtte kjøre inn på selve Risenga, og du slipper å bli hindret av mye anleggsarbeid. Den gamle busslommen utenfor Askerhallen er beregnet som ventesone for tungtrafikk til anleggsplassene.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn.

Omlegging av vei og fortau langs Brages vei

Vi jobber alltid for at Risenga skal være et trygt sted å ferdes. Som et ledd i dette er fotgjengerovergangen ved innkjøringen til Brages flyttet litt lenger inn for å skape en mer oversiktlig situasjon. Det er også etablert en midlertidig rampe fra overgangen og ned til gangveien sør for Brages vei.

Alle gangveiene langs nordsiden av Brages vei stengt. Passasjen mellom Askerhallen, tennishallen og Brages vei er åpnet som sikker sone. Myke trafikanter ledes langs Askerhallen når de skal til og fra Risenga frem til utbyggingen er ferdig i 2022. Dette vil gjøre ferdselen mer forutsigbar.

Tette gjerder langs oversiden av Askerhallen er også etablert, og skjermer myke trafikanter for trafikken i Brages vei. Gjerdene er dekorert av en kunstner, hvor temaet er hentet fra nærområde rundt Risenga. Ny belysning er kommet til, og mer vil bli satt opp. Vi håper dette vil gjøre turen gjennom mer hyggelig og spennende. 

Kart over adkomsten til Risenga

Gjerdet strekker seg helt fra den nye fotgjengerovergangen i krysset ved Bleikerveien, og helt inn til den store brosteinsplassen ved svømmehallen. Ved droppsonen for busser langs tennishallen er det åpning i gjerdet for å legge til rette for av- og påstigning.

Det er nå åpnet opp for å bruke stien langs ny Risenga ungdomsskole

Parkering og HC-plasser

Ingen parkering inne på Risenga

Fra og med tirsdag kveld (17.08) og frem til andre uke i september, vil det bli høyt trykk på parkeringsplassen ved Lensmannslia/Fredtunveien.

All parkering med unntak av HC har frem til nå vært på parkeringsplassen ved brannstasjonen i Lensmannslia. Dette blir nå endret på grunn av koronavaksineringen som pågår. Vaksinasjonsklinikken for Asker vil ligge i Lensmannslia 4.

Du kan fortsatt parkere på p-plassen ved Lensmannslia dersom det er ledige plasser her. Her kan du stå i 4 timer ved å trekke parkeringslapp. 

All parkering og stopp inne på Risenga bøtelegges, med unntak av HC-parkering og parkering med personlig parkeringsbevis utstedt av Asker kommune.

For de ansatte og brukerne som har fått utstedt parkeringsbevis av Asker kommune (for Lensmannslia) gjelder ikke denne tidsbegrensningen, men vi oppfordrer disse til å benytte andre opparbeidede parkeringsplasser. 

Kollektiv transport

Tog

Det går hyppige tog til Asker Stasjon. Fra her er det 10-15 minutters gange til Risenga via Lensmannslia. Her er det god gang- og sykkelvei.
Se www.vy.no for mer informasjon.

Buss

Det går ofte buss til Risenga som stopper både i Bleikerveien og Røykenveien.
Se www.ruter.no for mer informasjon.

Gående og syklende

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til hallen tar seg dit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det er tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Gangveien til Risenga er godt skiltet fra blant annet Asker togstasjon og parkeringsplassen i Lensmannslia.

Slik kommer du deg til Risenga

Trygg Trafikk-opplæring

Som et sikkerhetstiltak ble det 4. desember 2018 arrangert Trygg Trafikk-opplæring med 450 barn fra Bondi skole sammen med entreprenør NCC. Da fikk de lære om hvordan de kan ses i trafikken, om blindsoner og de fikk utdelt refleksvester. Les mer om opplegget her. 

Asker kommune og NCC hadde Trygg Trafikk-opplæring med Bondi skole

Spørsmål eller tilbakemeldinger?

Send en mail til Fremtidens.Risenga@Asker.kommune.no eller send oss en melding på Facebook-siden vår Fremtidens Risenga.

Tidsplan

 1. Fullført:

  September 2018

  Risenga Ungdomsskole rives, og arbeidet med dette varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i 2020.

 2. Fullført:

  Høst 2019

  Bygningsarbeidet med den nye ishallen starter. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i februar 2021. Alle andre tilbud i området vil fremdeles holde åpent.

 3. Fullført:

  Høst 2019

  Konsept og forprosjekt for Bleiker VGS ferdigstilles

 4. Fullført:

  14. april 2020

  Fra 14. april vil det kun være tillatt å parkere med gyldig p-bevis utstedt av Asker kommune på hele Risenga. All øvrig parkering henvises til parkeringsplassen i Lensmannslia, samtidig som det oppfordres til økt bruk av kollektivtransport og alternative reisemåter.

 5. Fullført:

  Vår 2020

  Våren 2020 vil arbeidet med rehabiliteringen av Bleiker videregående skole starte.

 6. Fullført:

  Uke 31-32 2020

  Oppstart arbeider med Leikvoll hall C

 7. Fullført:

  Høst 2020

  Ny Risenga Ungdomsskole står ferdig og er klar for bruk.

  Ny Risenga ungdomsskole
 8. Fullført:

  Vår 2021

  Utomhusarbeider med Bleiker VGS starter

 9. Ikke fullført:

  Høst 2021

  Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.

 10. Ikke fullført:

  2022

  Bleiker VGS med ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen og plass til 900 elever er ferdig og står klar når elevene kommer tilbake fra sommerferien.