Fremtidens Risenga

Risenga skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring.

Illustrasjon av fremtidige Risenga ungdomsskole

Kort fortalt

Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall som utvidelse av Leikvollhallen.

I desember 2021 stod ny ishall med p-hus og en utvidelse av Leikvollhallen ferdig. Videre vil det jobbes med utvidelse av Bleiker videregående skole, og oppgradering av de sentrale uteområdene på Risenga i Mellomromsprosjektet.

I perioden frem til 2023 vil det være mye anleggsarbeid i området og omdirigering av parkering. Det er tilrettelagt for at gående og syklende skal ha trygge gangveier gjennom området.

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor gir Asker kommune, med samarbeidspartnere, Risenga et løft og skaper et område med plass til alle.

Et Risenga for livet

For mange i Asker står Risenga sentralt når det gjelder utdannelse, idrett og fritidsaktiviteter. Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet.

Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei både for syklende, gående og kollektiv-brukere.

Støtte fra European City Facility (EUCF)

I desember 2021 søkte Asker kommune om å få støtte fra European City Facility (EUCF). Kommunen fikk innvilget 60 000 euro for å utarbeide en utslippsfri energistrategi for Risenga-området.

Prosjekter

Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole ble tatt i bruk i oktober 2020. Skolen er bygget på samme tomt som den gamle ungdomsskolen.

Ny Risenga ishall: Varner Arena

Ishallen er ferdigstilt og er tatt i bruk. Under ishallen er det en parkeringskjeller som skal betjene hele Risenga. Den er åpen for alle. Les mer om parkeringstilbudet lenger nede på siden.

I ishallen er det god plass til spente publikummere, for hallen er bygd med en tribunekapasitet på totalt 3.805 tilskuerplasser hvorav 500 er ståplasser og 176 bordplasser er i restauranten med utsikt mot isflaten. Isflaten vil ha en bredde på 26 meter, som er NHL-mål.

Les mer om ny Risenga ishall her.

Ny Risenga ishall

Bleiker VGS

Viken Fylkeskommune utvider Bleiker videregående skole med 450 nye elevplasser. Til sammen har skolen plass til 900 elever totalt. Arbeidet startet våren 2020 og stod ferdig påsken 2022. Uteområdene til skolen sto ferdig til skolestart i august 2022.

Tegning av ny del av Bleiker vgs

Leikvoll hall C

Leikvollhallen er utvidet med en flerbrukshall med plass til nærmere 1.500 tilskuere. Bygget står ferdig og er tatt i bruk.

Hallen vil blant annet brukes av elever ved Bleiker VGS når de overtar idrettsfagelever fra Asker videregående skole. Flerbrukshallen vil brukes til basketball, håndball, volleyball, badminton, rytmisk gymnastikk, styrketrening med mer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Asker kommune Idrettsråd.

Les mer om flerbrukshallen her.

11. august 2021 la ordfører Lene Conradi ned grunnstein for Leikvoll C.

Skisse av Leikvoll Hall C
Skisse av Leikvoll hall C.

Nedre Bleiker Gård

Tre boligblokker står ferdig, og den gamle låven er flyttet lenger fra veien og gjenskapes med gjenbruk av de opprinnelige granittsoklene, låvebroen, teglfasader og klokketårn. Det ærverdige våningshuset vil bli restaurert som enebolig, mens det tidligere bryggerhuset skal erstattes av en tremannsbolig.

Løsningene på Nedre Bleiker Gård tar vare på både kultur og natur. Kalklindeskogen er ikke berørt av utbyggingen. Lindealeen, stuede asker og de hule eiketrærne er også tatt vare på, sammen med de fredede gravhaugene og ulike støttemurer.

Totalt er det 72 nye boenheter på Nedre Bleiker Gård, fordelt på nye, gjenoppbyggede og restaurerte hus. Arkitektene har lagt stor vekt på å skape en finstemt balanse mellom nytt og gammelt, natur og kultur. Skanska Eiendomsutvikling står for utbyggingen.

Mellomromsprosjektet

Mellomromsprosjektet er en helhetlig håndtering av uteområdene i Risenga-området. Målet med prosjektet er å skape funksjonelle og attraktive mellomrom som inviterer til opphold og aktivitet. Dette er den grønne kjernen som vil binde Risenga sammen. Prosjektet består av en park som vil gi naboer, idrettsutøvere, skoleelever, foreldre og lærere muligheten til å koble av i grønne omgivelser.

Anleggsarbeidet for Mellomromsprosjektet startet våren 2023 og ferdigstilles forsommeren 2024.

Adkomst og sikkerhet

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes, og det vil være begrenset mulighet for parkering inne på området.

Droppsoner og Bleikerveien

På oversiden av nye Varner Arena, finner du en av tre droppsoner. De to andre finner du i Bleikerveien. Utenfor Bleiker VGS er det etablert både droppsone og busslommer. Den gamle busslommen utenfor Askerhallen er også omgjort til droppsone. Disse bidrar til at henting og levering enkelt kan gjøres uten å måtte kjøre inn på selve Risenga, og du slipper å bli hindret av mye anleggsarbeid.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn.

Omlegging av vei og fortau langs Brages vei

Vi jobber alltid for at Risenga skal være et trygt sted å ferdes. Som et ledd i dette er fotgjengerovergangen ved innkjøringen til Brages vei flyttet litt lenger inn for å skape en mer oversiktlig situasjon. Det er også etablert en midlertidig rampe fra overgangen og ned til gangveien sør for Brages vei.

Passasjen mellom Askerhallen, tennishallen og Brages vei er åpnet som sikker sone. Myke trafikanter ledes langs Askerhallen når de skal til og fra Risenga. Dette vil gjøre ferdselen mer forutsigbar.

Store deler av Risenga er åpnet for alminnelig ferdsel nå når de fleste prosjektene er ferdig. Gjennom 2023, mens Mellomromsprosjektet pågår, vil det være anleggsaktivitet som vil påvirke både den sikre sonen langs tennishallen og deler av de øvrige gangveiene som er nyetablert. Midlertidig omlegging av disse områdene vil bli tydelig skiltet og tilrettelagt slik at det alltid er en trygg vei inn til og gjennom Risenga.

I Mellomromsprosjektet vil også det kunstgjerdet som er etablert langs sørsiden av Brages vei blir demontert og fjernet til fordel for nye gang- og sykkelveier.

Parkering og HC-plasser

Det er ingen parkering inne på Risenga. Du kan parkere 3 timer gratis i p-kjelleren under ishallen, Varner Arena*. Det er avgiftsbelagt parkering etter 3 timer og skiltgjenkjenning. Alternativt kan du betale via automat eller app ved utkjøring.

På den store parkeringsplassen i Fredtunveien vil det være døgnbetaling etter gratisperioden på 3 timer.

All parkering og stopp inne på Risenga bøtelegges.

Fasilitetene i p-kjelleren til Varner Arena inkluderer:

 • 186 plasser totalt
 • Ni HC-plasser
 • 16 ladeplasser (Type 2 lader – opptil 22 Kw/t)
 • Rikelige med MC og sykkelparkering

Du kan bruke Askers parkeringsapp, EasyPark, eller parkeringsautomaten for betaling. Denne står ved hovedinngangen i garasjen for publikum.

Har du glemt å registrere kjennemerke i app eller på automat, og forlater garasjen uten å betale, vil du få tilsendt en faktura med ett fakturagebyr for den tiden du har parkert.

Åpningstidene er:
Mandag-fredag 06:00-00:00
Lørdag-søndag 06:00-21:00

Lading av elbil

Start, stopp og betaling for lading gjøres i Asker parkeringsapp.

Husk at du må betale for både ladetid og tidsrommet bilen din står parkert.

Kollektiv transport

Tog

Det går hyppige tog til Asker Stasjon. Fra her er det 10-15 minutters gange til Risenga via Lensmannslia. Her er det god gang- og sykkelvei.
Se www.vy.no for mer informasjon.

Buss

Det går ofte buss til Risenga som stopper både i Bleikerveien og Røykenveien.
Se www.ruter.no for mer informasjon.

Gående og syklende

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til Risenga tar seg hit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det er tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Gangveien til Risenga er godt skiltet fra blant annet Asker togstasjon og parkeringsplassen i Lensmannslia.

Slik kommer du deg til Risenga

Spørsmål eller tilbakemeldinger?

Send en e-post til Fremtidens.Risenga@Asker.kommune.no, eller send oss en melding på Facebook-siden vår Fremtidens Risenga.

Tidsplan

 1. Fullført:

  September 2018

  Risenga Ungdomsskole rives, og arbeidet med dette varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i 2020.

 2. Fullført:

  Høst 2019

  Bygningsarbeidet med den nye ishallen starter. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i februar 2021. Alle andre tilbud i området vil fremdeles holde åpent.

 3. Fullført:

  Høst 2019

  Konsept og forprosjekt for Bleiker VGS ferdigstilles.

 4. Fullført:

  14. april 2020

  Fra 14. april vil det kun være tillatt å parkere med gyldig p-bevis utstedt av Asker kommune på hele Risenga. All øvrig parkering henvises til parkeringsplassen i Lensmannslia, samtidig som det oppfordres til økt bruk av kollektivtransport og alternative reisemåter.

 5. Fullført:

  Vår 2020

  Våren 2020 vil arbeidet med rehabiliteringen av Bleiker videregående skole starte.

 6. Fullført:

  Uke 31-32 2020

  Oppstart arbeider med Leikvoll hall C.

 7. Fullført:

  Høst 2020

  Ny Risenga Ungdomsskole står ferdig og er klar for bruk.

 8. Fullført:

  Vår 2021

  Utomhusarbeider med Bleiker VGS starter.

 9. Fullført:

  Høst 2021

  Oppstart arbeider med Mellomromsprosjektet.

 10. Fullført:

  Vinter 2021/2022

  Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.

 11. Fullført:

  Vinter 2021/2022

  Leikvoll hall C er ferdig og tatt i bruk.

 12. Fullført:

  Vinter 2022

  Bleiker VGS er ferdig oppgradert med plass til 900 elever, og står klar når elevene kommer tilbake fra sommerferien.

 13. Fullført:

  Vår 2023

  Oppstart Mellomromsprosjektet.

 14. Ikke fullført:

  Forsommer 2024

  Ferdigstillelse av Mellomromsprosjektet.