Utviklingen av Høn-Landås

Høn-Landås er et av de viktigste utbyggingsområdene i kommunen. Her skal det bygges 1 500 - 1 600 boliger. I tillegg skal området få et nærsenter for lokal handel og tjenesteyting, skole, barnehage og idrettsarealer.

Det skal tilrettelegges for en høy arealutnyttelse med urbane bebyggelsesstrukturer, samtidig som Askers grønne preg skal videreføres. Planområdet omkranses av eksisterende villabebyggelse, og en nedtrapping mot denne har vært en viktig føring i planarbeidet.

Nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging innebærer at vi må bygge tettere og høyere i områder nær kollektivknutepunkter. Beliggenheten mellom Asker sentrum og Høn stasjon tilsier at det blir en høy arealutnyttelse på Høn-Landås. Det at en på Høn-Landås bygger ned dyrket og dyrkbar mark, taler også for en høy arealutnyttelse.

Områdereguleringsplan vedtatt

Asker kommune utarbeidet i samarbeid med Selvaag AS, Conseptor Eiendom og Circle K Norge AS en områdereguleringsplan for Høn-Landås. Områdeplan for Høn - Landås ble vedtatt av kommunestyret i møte 13.11.2018.

Selvaag og Conseptor Eiendom har utbyggingsrettighetene på Landås. Eiendomsavdelingen i Asker kommune har utbyggingsrettighetene på Høn, mens Circle K har utbyggingsrettighetene for Fusdalskogen. I tillegg ligger det flere enkelteiendommer innenfor planområdet som eies av private grunneiere. Dette gjelder blant annet Høn gård og boligene i Lerkeveien.

Foruten areal til om lag 1 500 boliger, setter områdereguleringsplanen av areal til barneskole, barnehage og nærsenter med lokalt servicetilbud og nærbutikk, samt grønne arealer for uteopphold, idrett og lek.

Områdeplanen har i hovedsak et overordnet detaljeringsnivå. Planen fastsetter plassering og løsninger for infrastruktur, maksimale byggehøyder og plassering av bebyggelse, samt løsninger for å håndtere overvann og for å bevare og etablere grøntområder. Planen definerer flere utbyggingsfelter, og hvert felt må gjennom en ny runde med detaljreguleringsplaner før utbyggingen kan starte.

For områdene L1 (eneboligene langs Hønsveien) og L2 (plussboligene) er det allerede jobbet svært mye med utforming, arkitektur og materialbruk. Disse feltene omfattes derfor ikke av plankravet om detaljreguleringsplaner og kan gå rett på byggesaksbehandling etter at områdeplanen ble vedtatt 13. november 2018. Det samme gjelder for det meste av infrastrukturen.

Planområde
Planavgrensning Høn-Landås. Kart: Asker kommune

Planprogram for områdeplanen

Områdeplanen bygger på et planprogram for arbeidet med områdeplanen (PDF), fastsatt av bygningsrådet i september 2016. Et planprogram redegjør for formål, planprosess, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

1 500 - 1 600 boliger

Områdereguleringsplanen viser et potensial for mellom 1 500 -1 600 boliger innenfor planavgrensningen, men ettersom de fleste områdene skal gjennom ytterligere reguleringsprosesser vil det ta tid å fastsette det endelige antallet.

For å skape en variasjon i boligtyper og befolkningssammensetning, stiller planen krav til at 20 prosent av leilighetene skal være små leiligheter under 50m2, og 20 prosent skal være store leiligheter over 80m2. Det stilles også kvalitetskrav til private og felles utendørs oppholdsarealer, for å sikre god bokvalitet.

Landås

Den planlagte bebyggelsen på Landås vest baserer seg på en arkitektkonkurranse som ble gjennomført i 2012. Forslaget har imidlertid blitt kraftig bearbeidet, på bakgrunn av innkomne merknader og politiske signaler. Det legges opp til ca. 270 boenheter på Landås vest, hvorav ca. 200 kan gå direkte til byggesaksbehandling. Bebyggelsen planlegges som blokkbebyggelse, med en rekke eneboliger mot eksisterende bebyggelse.

Landås øst planlegges det boligbebyggelse med blokker. Tidligere har det vært vist en rekke med tomannsboliger innenfor området. Disse er foreslått fjernet for å skape en større avstand mot eksisterende bebyggelse. Hele området har adkomst fra syd gjennom en kulvert under jernbanen.

Landås vest Illustrasjon
Fra planlagte PLUSS-boliger, Landås vest. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter.
Illustrasjon
Illustrasjon fra Landås vest, mot Hønsveien. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter.

Høn

På Hønsjordet og i området omkring Lerkeveien vises flere fremtidige boligområder. Disse områdene vil i all hovedsak bygges ut med blokkbebyggelse, og arkitektur og materialbruk avklares gjennom detaljregulering. Planforslaget inneholder også en forsiktig utvikling av Høn gårdstun. Det foreslås et nytt leilighetsbygg tilsvarende den gamle låvebygningen.

Grunneierne på Høn-Landås har inngått utbyggingsavtale om fordeling av kostnader til kjøp av boliger som må rives i samsvar med områdeplanen og til felles infrastruktur i området (veier, vann- og avløp mv.).

Se vedtak i kommunestyret 21. mai 2019.

Totalt 16 boliger i Lerkeveien er så langt kjøpt for å føre frem infrastruktur til boliger og skole. Infrastrukturen er planlagt ferdigstilt høsten 2022.»

Fusdalskogen

Bebyggelsen i Fusdalskogen er basert på en mulighetsstudie av eiendommen. I kommuneplanen for Asker er hoveddelen av Fusdalskogen avsatt til sentrumsformål, noe som gjør det mulig å bygge både boliger og kontorvirksomheter på tomta.

Bebyggelsen planlegges med næring og utadrettet virksomhet i 1. etasje mot Askerveien. Øvrig bebyggelse vil i hovedsak bli boliger.

Illustrasjon
Fra Fusdalskogen. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter.
Illustrasjon
Illustrasjon fra Fusdalbekken. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Nærsenter på Høn

Områdeplanen legger opp til et nærsenter på Høn. Nærsenteret vi få en viktig funksjon som møteplass for beboere og knutepunkt. Nærsenteret skal bestå av dagligvarehandel og andre lokale servicetilbud.

Kjøreveien er lagt utenom nærsenteret, slik at området vil bli tilnærmet bilfritt.

Illustrasjonsbilde
Et eget nærsenter på Høn ligger i planene for storutbyggingen. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Skole og barnehage

Sentralt på Hønsjordet planlegges en 4-parallell barneskole med flerbrukshall, og en 8-avdelings barnehage. Skolen og barnehagen etableres i tilknytning til nærsenteret omkring et offentlig torg.

Skolen skal etter planen stå ferdig i 2026.

Miljøvennlig transport

Planforslaget inkluderer gode gang- og sykkelveier til viktige målpunkter som Asker sentrum, skole, togstasjoner og nærsenter. Området skal tilrettelegges for at gange, sykkel og kollektivtransport blir de mest attraktive transportformene.

Av samme grunn er kjøreveisystemet planlagt på en slik måte at det skaper lengre veier for kjørende, og korte avstander for gående og syklende.

Vann og grøntområder

Planområdet har i dag store utfordringer med overvann. Etablering av et robust overvannsystem, der vannet føres i åpne bekker og infiltreres i grunnen, har vært en viktig føring for utformingen av planområdet.

Det har også vært viktig å bevare store deler av eksisterende grøntområder, og benytte disse som del av de fremtidige uteområdene.

Bakgrunnen for områdeutviklingen

Planområdet ble lagt ut til utbyggingsformål på midten av 1990-tallet. Utbygging av området ble aktualisert gjennom Kommuneplan for Asker 2007- 2020, som la opp til omfattende boligbygging i området. Kommuneplan for Asker 2014-2026 viderefører dette boligformålet, og har i tillegg avsatt arealer til nærsenter, barneskole og barnehage.

  • I 2010 ble det inngått en makeskifteavtale mellom Asker kommune og Conceptor Eiendom (på vegne av grunneiere) som medførte at Selvaag Bolig AS fikk utbyggingsrettigheter til Landås, mens Asker kommune overtok Hønsjordene.
  • I 2012 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for vestre del av Landås. Fra prosjektforslagene i denne konkurransen har man hentet løsninger som ligger til grunn for det som nå planlegges av utbygging på Landås.